Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Samhällsvetenskaplig metod 7,5 högskolepoäng

Methodology in social sciences
Grundnivå, S0053A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Samhällskunskap
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällskunskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder;
 • redogöra för den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen
 • att självständigt kunna formulera ett forskningsproblem och reflektera över teori- och metodval samt tillämpa olika metodologiska verktyg för analys av data
 • kritiskt granska samhällsvetenskapliga rapporter eller tidigare forskning utifrån hur dessa har hanterat samhällsvetenskaplig teori samt kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för att studera vetenskapliga problem

Kursinnehåll
Kursen behandlar den samhällsvetenskapliga forskningsprocessens olika steg, kvalitativ och kvantitativ metod samt olika datainsamlingsmetoder såsom:
 • Enkät
 • Registerdata
 • Intervju
 • Observation

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier/gruppövningar/datalaborationer. Närvaron är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar samt datalaborationer. De perspektiv som belysts under föreläsningarna följs upp i seminarier där studenterna gruppvis får pröva metoderna och diskutera dess bärigheter och problem. En betydande del av kursen består i att självständigt och i grupp pröva de metoder som behandlas.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom deltagande i seminarier, datalaborationer och skriftlig rapport i vilken metodologiska kunskaper tillämpas. Genom seminarier examineras målen att studenten efter avslutad kurs skall ha förmåga att:
 • kritiskt granska samhällsvetenskapliga rapporter eller tidigare forskning utifrån hur dessa har hanterat samhällsvetenskaplig teori samt kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för att studera vetenskapliga problem
 • förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder
 • redogöra för den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen
    

Genom den skriftliga rapporten examineras målen att studenten efter avslutad kurs skall ha förmåga att:
 • förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder;
 • självständigt formulera ett forskningsproblem som sedan analyseras med lämpligt      metodologiskt verktyg

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mats Jakobsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bryman, Alan, 1947-2017. - Samhällsvetenskapliga metoder / Alan Bryman ; översättning: Björn Nilsson.. - 2018 - tredje upplagan. - ISBN: 9789147112067

Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G VG *2.50ObligatoriskH13
0002Skriftlig rapportU G VG *5.00ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-08-20