Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska för ämneslärare i gymnasieskolan 1 15 högskolepoäng

Swedish for Subject Teachers in Upper Secondary School 1
Grundnivå, S0053P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
* beskriva grunddrag i skolämnet svenskas tillblivelse, tradition, utveckling och förnyelse
* visa kunskap om svenskämnets styrdokument ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv samt visa kunskap om lärares yrkesetik
* redogöra för de vetenskapliga ämnesområden som ligger till grund för innehåll och undervisning i skolans svenskämne
* visa kunskap om akademiskt skrivande, sakprosa samt skönlitterärt skrivande i olika genrer samt visa förmåga att bearbeta egna och andras texter genom systematiskt responsarbete
* uttrycka sig korrekt i skrift med relevant anpassning till genre, situation och mottagare

Kursinnehåll

Moment 1: Skolämnet svenska – i går, i dag och i morgon 7,5 hp 

Momentet syftar till att lärarstudenterna förvärvar kunskap om svenskämnets historia och dess utveckling för att ge möjligheter till reflektion över den kommande yrkesrollen och lärararbetet. I momentet behandlas även de styrdokument som reglerar lärararbetet samt lärares yrkesetik. Momentet introducerar även studenterna till, samt ger en överblick av, de vetenskapliga discipliner som ligger till grund för svenskämnet i skolan. Såväl allmändidaktiska frågor samt den ämnesdidaktiska forskningens betydelse för lärararbetet och undervisningen diskuteras.

Moment 2: Akademiskt och skönlitterärt skrivande, 7,5 hp

Momentet syftar till att lärarstudenterna utvecklar kunskaper om och erfarenheter av sakprosaskrivande på akademisk nivå samt svenskämnets sakprosa tillsammans med ett skönlitterärt skrivande för att utveckla studenternas repertoar av genrer och förmågan att undervisa i desamma. Studenterna skriver egna sakprosatexter och skönlitterära texter i flera genrer och relaterar det egna skrivandet till den kommande yrkesutövningen. Genreteori, skrivprocessmetodik och kriteriebaserat formativt responsarbete behandlas och övas. Skrivdidaktiska frågor behandlas tillsammans med frågor om bedömning och kvalitet i sakprosa och skönlitterär text.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier samt lektioner med både individuella och gemensamma uppgifter.
Genomförandet bygger på studentaktiva arbetssätt, vilket innebär att kursen designas utifrån tanken om ett individuellt ansvar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Moment 1 examineras i två delar:  ett skriftligt prov motsvarande 5 hp och kursuppgifter motsvarande 2,5 hp.

Moment 2 examineras i två delar: en skriftlig portfolio motsvarande 5 hp samt en essä motsvarande 2,5 hp.

Samtliga examinationer bedöms individuellt. 
 


Examinator
Stefan Lundström

Övergångsbestämmelser
Kursen S0053P motsvarar kursen S0049P

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2
Moment 1

Jank, W. & Meyer, H. (1997a). ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori” i M. Uljens (Red.), Didaktik. Lund: Studentlitteratur.
Jank, W. & Meyer, H. (1997b). ”Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och handlingskompetens” i M. Uljens (Red.), Didaktik. Lund: Studentlitteratur. 64
Jank, W. & Meyer, H. (1997c). ”Didaktikens centrala frågor” i M. Uljens (Red.), Didaktik. Lund: Studentlitteratur.
Martinsson, B-G. (2018). Litteratur i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur.
Nordenstam, A. & Holmberg, P. Svenska med didaktisk inriktning. Ett forskningsområde i rörelse. I Höglund, H. & Heilä-Ylikallio, R. (red.) (2016). Framtida berättelser [Elektronisk resurs] : Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik. Vasa: Åbo Akademi.
Renberg, B. & Friberg, I. (2015). Svensklärarens påverkan och praktik: på spaning efter konsten att undervisa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Svedner, P. O. (2010). Svenskämnet och svenskundervisningen – delarna och helheten. Uppsala: Kunskapsföretaget.
Svenska skrivregler. (Språkrådets skrifter 8.) Stockholm: Institutet för språk- och folkminnen och Liber.
Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, nr 2/2017.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Moment 2

Andersson Øyen, S & Solheim, B (2015) Akademiskt skrivande - En handledning. Malmö: Gleerups.
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis, Hoel, Torlaug Løkensgard (2011). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2:a upplagan.
Lindgren, M. & Svensson, G. (2015). Skrivande i skolan. Malmö: Gleerups.
Küchen, Maria (2010). Att skriva börjar här: Version 2.0. Ordfront.
Nordenfors. M. (2017). Elevernas texter. Redskap för textanalys, textsamtal och bedömning. Lund: Studentlitteratur.
Lea, Mary R. & Street, Brian V. (1998) Student writing in higher education: An academic literacies approach, Studies in Higher Education, 23:2, 157-172, DOI: 10.1080/03075079812331380364
Språkriktighetsboken (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.) (2011). Stockholm: Svenska språknämnden och Norstedts akademiska förlag.

Valda texter om ca 400 s inom genrerna facktext, prosa, dramatik och lyrik.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Obligatoriska kursuppgifterU G VG *2.50ObligatoriskH18
0003Skriftlig portfolioU G VG *5.00ObligatoriskH18
0004Skriftlig essäU G VG *2.50ObligatoriskH18
0005Skriftligt provU G VG *5.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11