Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Välfärdssamhälle i förändring 7,5 högskolepoäng

Welfarestate in transition
Grundnivå, S0054A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs visa:
  • grundläggande sociologisk förståelse om samhällets och välfärdens organisering. Att självständigt beskriva och analysera välfärdens organisering, samt kunna redogöra för hur utsatthet uppstår och vidmakthålls i samspelet mellan individer och samhälle.
  • en grundläggande förståelse för hur genus, etnicitet och klass konstrueras i interaktionen mellan individer.  Den ämnesdidaktiska tillämpningen syftar till att stimulera skolelever till att självständigt och faktabaserat beskriva samhällen i nämnda avseenden.

Kursinnehåll
Sociologiska perspektiv som behandlas är olika makro och mikroteorier samt struktur och aktörsteorier. Vidare behandlas såväl klassisk som modern sociologisk teori. Kursen behandlar levnadsomständigheter för olika sociala kategorier som social klass, etnisk bakgrund, genus och region och hur dessa utvecklats och förändrats samt drivkrafterna bakom denna utveckling. Särskild vikt läggs vid teman välfärd och fattigdom, familj, boendesegregation, utbildning, hälsa och kriminalitet.

Genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och förutsätter aktivt deltagande i seminarier med obligatorisk närvaro vilket skall ses som komplement till den obligatoriska kurslitteraturen. Olika analytiska tillämpningar genomförs på nutida samhälle med fokus på social klass, genus, etnisk bakgrund och region. Inför varje seminarium förbereder studenter gruppvis obligatoriska uppgifter, exempelvis ämnesdidaktiska utgångspunkter, som presenteras, vidareutvecklas och diskuteras i seminarieform.

Examination
Examinationen sker kontinuerligt genom aktivt förberedande och deltagande i seminarier (gruppuppgift) samt skriftlig rapport (individuell). För godkänt slutbetyg krävs aktiv närvaro samt godkänd skriftlig rapport. För väl godkänt betyg krävs att gruppuppgifter samt individuell rapport håller en mycket hög nivå. Nivån specificeras i studiehandledningen. Seminarier 3,0 hp, Individuell rapport 4,5 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Sjögren

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Forssell, Emilia, Lars-Erik Olsson och Julia Grosse, (2006) Medborgarna och den offentliga välfärdens organisering. Utsatta medborgares erfarenheter av välfärdsorganisationers inriktning och praktiska utformning. En empirisk studie och kunskapsgenomgång, Ansvarskommitténs skriftserie juli. http://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:320828/FULLTEXT01 valda delar
Goldberg, Ted (2010) Samhällsproblem, Lund, Studentlitteratur.
Lindblom, Anders (2012) Systemskifte? Den svenska välfärdspolitiken, Lund, Studentlitteratur.
Petersson, Kenneth, Magnus Dahlstedt & Birgitta Plymouth (2012) (red.) Fostran av framtidens medborgare. Normer och praktiker bortom välfärdsstaten. Lund: Sekel
Robert Putnam (2001) Den ensamma bowlaren: den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse, Stockholm, SNS.
SOU 2006:37 Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/61115 valda delar

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G#3.00ObligatoriskH13
0002RapportU G VG *4.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18