Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska för ämneslärare i gymnasieskolan 2 15 högskolepoäng

Swedish for Subject Teachers in Upper Secondary School 2
Grundnivå, S0054P
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
* med språkvetenskapliga begrepp beskriva det svenska språkets struktur
* med stöd i sin samlade kunskap om svenska språkets struktur analysera och bedöma elevtexter i ett utvecklingsperspektiv ur såväl ett första- respektive andraspråksperspektiv
* redogöra för och tillämpa kunskap om litteraturdidaktik
* med användning av adekvat litteraturvetenskaplig terminologi analysera olika slags skönlitterära och andra fiktionstexter med fokus på unga läsare
* argumentera för och diskutera användning av skönlitterära texter och andra fiktionstexter i skolans svenskämne

Kursinnehåll
Moment 1: Svenska språkets struktur 7,5hp

Momentet syftar till att lärarstudenten tillägnar sig kunskaper om svenska språket som system och visa hur denna kunskap kan tillämpas för att stödja elevers språkutveckling. Inom momentet behandlas svenska språkets struktur med fokus på morfologiska, syntaktiska, semantiska, lexikala perspektiv. Studenterna diskuterar och analyserar skillnader i språkanvändning utifrån ett första- respektive andraspråksperspektiv. Med utgångspunkt i kunskaper om svenska språkets grammatiska regelsystem analyserar studenterna språket i elevers textproduktion samt med fokus på hur stödet för elevers fortsatta språkutveckling kan utformas. Språkvårdsfrågor behandlas också i momentet. Grammatikens roll i skolan diskuteras.

Moment 2: Litteraturvetenskap, litteraturdidaktik och texter för unga läsare, 7,5hp

Momentet syftar till att lärarstudenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om centrala litteraturvetenskapliga inriktningar, litteraturvetenskaplig terminologi och litteraturdidaktik. I momentet läses och analyseras såväl skönlitterära texter som andra fiktionstexter med fokus på unga läsare. Vidare diskuteras texters värde och deras funktioner för unga läsare och i skolans svenskämne. Identitet, genus, etnicitet och andra värdegrundsfrågor med bäring på identitet uppmärksammas.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier samt lektioner med både individuella och gemensamma uppgifter.

Genomförandet bygger på studentaktiva arbetssätt, vilket innebär att kursen designas utifrån tanken om ett individuellt ansvar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1 examineras i ett individuellt skriftligt prov som fokuserar på svenska språkets struktur. Den andra examinationen består av muntliga seminarier där studenten analyserar autentiska elevtexter och tillämpar sina kunskaper vad gäller språkvetenskaplig terminologi och svenska språkets struktur.

Moment 2 examineras i en skriftlig analysuppgift av skönlitterär och/eller annan fiktionstext för unga läsare samt i muntliga litteraturseminarier.

Samtliga examinationer bedöms individuellt.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinator
Caroline Graeske

Övergångsbestämmelser
Kursen S0054P motsvarar kursen S0039P

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1
Boström, L. & Josefsson, G. (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur.
Hultman, Tor G. (2003/2015). Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien.
Palmér, A & Östlundh-Stjärnegårdh, E. (2015). Bedömning av elevtext enligt LGR11 och LGY11. Stockholm: Natur & Kultur.

Övningsmaterial meddelas av undervisande lärare.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Moment 2
Boglind, Ann, Nordenstam, Anna (2015). Från fabler till manga 1. Lund: Gleerups. ISBN: 9789140689443.
Boglind, Ann, Nordenstam, Anna (2016). Från fabler till manga 2. Lund: Gleerups. ISBN: 9789140689467.
Lindell, Inger, Öhman, Anders (red.) (2019). För berättelsens skull – modeller för litteraturundervisningen. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk. ISBN: 9789127824652.
Nordlund, Anna (2008). Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år. Stockholm: Liber. ISBN: 9147084537.
Persson, Magnus (2012). Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144082639.
Tenngart, Paul (2010), Litteraturteori, Malmö: Gleerup. ISBN: 9789151103181.

Skönlitterära texter, lyrik, filmer, TV-program mm. meddelas av undervisande lärare. Aktuella vetenskapliga artiklar tillkommer.

Referenslitteratur:
Bergsten, Staffan (2002). Litteraturvetenskap – en inledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144023324.
Mossberg Schüllerqvist, Ingrid & Olin-Scheller, Christina (2012). Fiktionsförståelse i skolan. Svensklärare omvandlar teori till praktik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055756.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Obligatoriska kursuppgifterU G VG *3.00ObligatoriskV19
0003Skriftlig analysuppgiftU G VG *3.00ObligatoriskV19
0004Muntliga litteraturseminarierU G VG *4.50ObligatoriskV19
0005Skriftligt provU G VG *4.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10