Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i sociologi, kandidat 15 högskolepoäng

Degree project in Sociology, Bachelor
Grundnivå, S0055A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt uppnått 90 hp av de kurser som kan ingå i kandidatexamen för sociologi, varav 75 hp ska vara från de obligatoriska kurserna i årskurs 1 och 2. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp samt momentet Vetenskaplig uppsats, 7,5 hp i kursen Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A), eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett adekvat sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en verksamhet inom sociologiområdet. Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 
•    Formulera en relevant problemställning inom huvudområdet sociologi
•    Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
•    Utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
•    Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
•    Med koppling till vald teori och metod samla in data relevant för problemformuleringen
•    Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
•    Uttrycka sig väl i skrift, på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
•    Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
•    Försvara och diskutera sina resultat utifrån olika perspektiv
•    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en student. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom sociologiområdet med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Handledare utses av institutionen. Handledare och student kommer överens om en tidsplan och innehåll i handledningen. Material som studenten önskar att handledare ska granska ska vara inlämnat till handledaren senast 5 arbetsdagar före inbokat handledningstillfälle. Handledning/återkoppling på arbetet kan ske vid personligt möte, via e-post eller telefon enligt upprättad överenskommelse. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examensarbetet ska behandlas med studentopposition vid ett seminarium med obligatorisk närvaro, som äger rum i slutet av varje termin. Handledaren anmäler till examinator att arbetet kan seminariebehandlas och ska i förväg lämna medgivande att examensarbetet kan lämnas till examinator för betygssättning. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar kursen S0013A eller ARS325

Examinator
Karolina Parding

Övergångsbestämmelser
Kursen S0055A motsvarar kursen S0013A

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För varje student relevant vetenskaplig litteratur.

Referenslitteratur
Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö:Liber
Strömquist, S (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö:Gleerups.
Karlsson, O (2017). Svenska skrivregler. Solna: Liber.
Trost, J (2002). Att vara opponent. Lund:Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV14
0004Godkänd rapportU G VG *15.00ObligatoriskV14Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-06-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17