Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sociala institutioner, aktörer och värderingar 7,5 högskolepoäng

Social institutions, actors and values
Grundnivå, S0056A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Samhällsvetenskaplig metod (S0053A) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • beskriva muntligt och skriftligt i essäform relevanta teorier om sociala institutioner och organisationer,
  • begreppsliggöra i essä hur aktörer deltar i tillblivelsen av värderingar i sociala institutioner genom konkreta exempel från litteratur och sin egen erfarenhet
  • beskriva och analysera värderingar och dess tillblivelse ur perspektiven social klass, genus, etnicitet och region både muntligt och skriftligt

Kursinnehåll
I kursen kommer organisationsteoretiska perspektiv för analyser av sociala institutioner och organiserade intressen och betydelsen av aktörer samt utvecklandet och bibehållandet av värderingar att behandlas.  Teman är intresseorganisationer, byråkratier och medias betydelse. Ytterligare ett tema behandlar opinionsbildning och värderingar samt hur och varför dessa förändras. Betydelsen av social klass, genus, etnicitet och region kommer att utgöra en central del i kursen.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination genom deltagande i seminarier (gruppuppgift; 1.5 hp) samt muntlig redovisning (individuell 1.5 hp) och skriftlig uppsats (individuell 4.5 hp). För godkänt slutbetyg krävs aktiv närvaro samt godkänd skriftlig rapport. För väl godkänt betyg krävs att gruppuppgifter samt individuell rapport håller mycket hög nivå. Nivån specificeras i studiehandledningen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Sjögren

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ahrne, G. & Hedström, P. (1999) Organisationer och samhälle: analytiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Bauman, Z. (1994). Auschwitz och det moderna samhället. (2. uppl.) Göteborg: Daidalos.
Holmberg, I. & Henning, R. (red.) (2003). Offentligt Ledarskap – om förändring, förnyelse och nya ledarideal. Lund: Studentlitteratur. (urval)
Månson, P. (red.) (2007), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. (urval)
Giddens, A. & Sutton, P.W. (2014). Sociologi. (5., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. (urval)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G VG *1.50ObligatoriskH14
0002Muntlig presentationU G VG *1.50ObligatoriskH14
0003UppsatsU G VG *4.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17