Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska som andraspråk A:1 Introduktion i svenska som andraspråk 7,5 högskolepoäng

Swedish as a second language A:1 Introductory course
Grundnivå, S0057S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna :

- problematisera grundläggande terminologi inom andraspråksinlärning.

- beskriva språkets betydelse för identitet och skolframgång för flerspråkiga elever.

- visa didaktisk insikt i att vägleda andraspråksinlärare i sin språkutveckling.

- tillämpa språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

- uttrycka sig korrekt i tal och skrift, med en relevant anpassning till situation och mottagare. 


Kursinnehåll

I kursen förvärvar studenterna grundläggande kunskaper om ämnet svenska som andraspråk. Styrdokument och organisation  i olika skolformer undersöks. Nyanländas skolsituation och faktorer som kan påverka denna diskuteras. Språkets sociala dimension och betydelse för den enskildes identitet, utveckling och kunskapsinhämtning lyfts fram. Didaktiska exempel på undervisning för flerspråkiga elever i skolan diskuteras och studenten genomför en didaktisk planering av ett undervisningsavsnitt. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Den lärarledda undervisningen via internet består i huvudsak av korta föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. Kursen förutsätter ett aktivt studentdeltagande. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Varje kursmoment examineras där examinationsformerna relateras till momentets innehåll och uppläggning. Olika examinationsformer tillämpas och underlaget ska vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bunar, N. (red.) (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.

Elmeroth, E. (2016). Flyktens barn: medkänsla, migration och mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur.

Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända. Stockholm: Natur och Kultur.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2018). Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: kursplaner och kommentarer - reviderad 2018. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber.

Wedin, Å (red). (2017): Språklig mångfald i klassrummet. Stockholm: Lärarförlaget.

Aktuella artiklar i ämnet tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig seminarieuppgiftU G VG3.00ObligatoriskH19
0002Skriftliga kursuppgifterU G VG4.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10