Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad sociologisk analys och metod 15 högskolepoäng

Applied sociological analysis and methods
Grundnivå, S0059A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Grundläggande sociologisk teori (S0015A) 7,5 hp, Organisations- och arbetssociologi (S0016A) 7,5 hp, Sociologiskt uppsatsskrivande (S0060A) 7,5 hp, Grundläggande socialpsykologi (S0052A) 7,5 hp, Grundläggande vetenskapsteori för sociologi (S0046A) 7,5 hp, Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp samt Aktuell sociologisk forskning (S0061A) 7,5 hp, eller motsvarade kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande kunna:
 • Söka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom det valda forskningsfältet
 • Identifiera och beskriva forskningsfronten med avseende på teori och vetenskapliga metoder
 • Med utgångspunkt i sociologisk teori och i tidigare forskning utforma en lämplig metodologisk strategi för att genomföra en empirisk studie
 • Genomföra undersökningar med kvalitativa och/eller kvantitativa metoder utifrån en självständigt utvecklad problemformulering, datainsamling, databearbetning och analys
 • Kritiskt reflektera över den egna forskningsdesignen med avseende på genomförande, resultat och analyser
 • Skriva en vetenskaplig uppsats med analys av empiriska data
 • Opponera på en vetenskaplig uppsats
 • Muntligt presentera resultat från genomförd studie, i förekommande fall även för externa intressenter/avnämare

Kursinnehåll
Studenten skall tillämpa teoretiska och metodologiska fördjupningar genom att utföra empiriska studier av ett gemensamt problemområde. Tema för det gemensamma området definieras av lärare med utgångspunkt i aktuella sociala fenomen/problem. Studierna inom dessa problemområden görs ofta på uppdrag av eller i samarbete med någon extern uppdragsgivare eller intressent. Studenternas arbete utmynnar i en vetenskaplig uppsats som i förekommande fall redovisas för externa intressenter/uppdragsgivare. Kursen omfattar både kvalitativa och kvantitativa metoder, samt källkritik. Inom den kvalitativa metoden sker fördjupningar inom intervjuer. Inom den kvantitativa metoden sker en fördjupning genom att multivariata linjära modeller som enkel regression och multipel regression introduceras. Fördjupningarna sker med data som samlats in av studenterna utifrån ett givet problemtema. Studenten får också utbildning av universitetsbiblioteket om hur man söker vetenskapliga artiklar i databaser och sökverktyg.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen utgår från ett gemensamt vetenskapligt problemområde. Föreläsningar, lektioner, seminarier med tillhörande seminarieuppgifter där de studerande i grupp, arbetar med problemlösning under handledning av lärare. Uppsatsarbete under handledning av lärare.  Övningar i statistik, och seminarier för genomgång av moment som bygger på egna undersökningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Seminarierna examinerar följande kursmål;
 • Söka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom det valda forskningsfältet
 • Identifiera och beskriva forskningsfronten med avseende på teori och vetenskapliga metoder
 • Med utgångspunkt i sociologisk teori och i tidigare forskning utforma en lämplig metodologisk strategi för att genomföra en empirisk studie
 • Opponera på en vetenskaplig uppsats
 • Muntligt presentera resultat från genomförd studie, i förekommande fall även för externa intressenter/avnämare

Skriftlig rapport examinerar följande kursmål;

 • Genomföra undersökningar med kvalitativa och/eller kvantitativa metoder utifrån en självständigt utvecklad problemformulering, datainsamling, databearbetning och analys
 • Kritiskt reflektera över den egna forskningsdesignen med avseende på genomförande, analys och resultat
 • Skriva en vetenskaplig uppsats med analys av empiriska data

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med S0023A och S0045A eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S0023A och S0045A

Examinator
Karolina Parding

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
Gibbs, G (2007). Analyzing qualitative data. London: Sage.
Bergström, G & Boréus, K (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.
Parding, K; Sjögren, F; Peterson, C & Pekkari, N (2020). Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande. Gävle: Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Parding, K. (2018). Tips & trix. Kompendium (tillhandahålls av undervisande lärare).

Artiklar och annan litteratur relaterad till aktuellt tema tillkommer.

Referenslitteratur
SPSS-akuten https://spssakuten.wordpress.com/
Strömquist, S. (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups.
Karlsson, O (2017). Svenska skrivregler. Solna: Liber.
Fjæstad, B. & Wolvén, L. (red.) (2005). Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur.
Nyberg, R & Tidström, A (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH14
0006Seminarium med oppositionU G#1.00ObligatoriskH17
0007Vetenskaplig uppsatsU G VG *7.50ObligatoriskH17
0008Litteratur/artikelseminariumU G#3.50ObligatoriskH17
0009PM-seminariumU G#2.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17