Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska som andraspråk A:4 Andraspråksutveckling och bedömning 7,5 högskolepoäng

Swedish as a second language A:4 Language development and assessment
Grundnivå, S0060S
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutas kurs ska studenten kunna
 
- visa grundläggande teoretiska kunskaper om andraspråksinlärning.

- förklara modersmålets roll och flerspråkig användning i klassrumssituationer.

- redogöra för och diskutera andraspråksutveckling hos barn och vuxna samt hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket.

- beskriva sociala och individuella faktorers inverkan på andraspråksutveckling.

- använda varierande bedömningssätt i skolämnet svenska som andraspråk.

- jämföra och argumentera för olika bedömningssätt av ett inlärarspråk. 


Kursinnehåll
I kursen studeras olika teorier och modeller för andraspråksinlärning hos barn och vuxna och hur inlärningen kan se ut hos nyanlända och mer avancerade inlärare. Genom studierna skapas förståelse för såväl generella drag och utvecklingsmönster som för individuell variation i inlärningsprocessen. Interaktionens betydelse för lärandeprocessen poängteras och studenterna skaffar ökad kunskap om yttre och inre faktorer som styr språkutvecklingen. I kursen problematiseras även olika bedömningssätt av språkfärdigheter i svenska som andraspråk.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Den lärarledda undervisningen via internet består i huvudsak av korta föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. Kursen förutsätter ett aktivt studentdeltagande. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Varje kursmoment examineras där examinationsformerna relateras till momentets innehåll och uppläggning. Olika examinationsformer tillämpas och underlaget ska vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4
Flyman Mattsson, A. (2017). Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Ganuza, N. & Hedman, C. (2018). Modersmålsundervisning – möjligheter och utmaningar. I: Otterup, T. & Kästen Ebeling, G. (red.). En god fortsättning: nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Kindenberg, B. (red.) (2016). Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. (Första upplagan). Stockholm: Liber.

Lindberg, I. (2013). Samtal och interaktion i andraspråksforskning. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Otterup, T. (2018). Flerspråkighet. från hinder till resurs. I: Otterup, T. & Kästen Ebeling, G. (red.). En god fortsättning: nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Kopierat material och artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig seminarieuppgiftU G VG3.00ObligatoriskV20
0002Skriftliga kursuppgifterU G VG4.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10