Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Aktuell sociologisk forskning 7,5 högskolepoäng

Current sociological research
Grundnivå, S0061A
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Grundläggande sociologisk teori (S0015A) 7,5 hp och Organisations- och arbetssociologi (S0016A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse av aktuell samhällsvetenskaplig och sociologisk forskning. Studenterna skall tränas i att självständigt och med kritisk medvetenhet granska vetenskapliga verk, presentera dessa och värdera deras starka och svaga sidor samt formulera forskningsbara problem.

Kursinnehåll
Aktuell sociologisk och annan samhällsvetenskaplig forskning diskuteras och analyseras utifrån systematiska kriterier som erbjuder en kritiskt granskande prövning av vetenskapliga rapporter, avhandlingar och andra studier.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och olika former av seminarier och skall ses som komplement till den obligatioriska kurslitteraturen. Andra former av gruppövningar och fältstudier kan också ingå.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Ordinarie provtillfälle anordnas i anslutning till undervisning. Formerna för examinationer på kursen är två inlämningsuppgifter med krav på självständighet och kritisk analys. Generellt är samtliga seminarier under kursen examinerande, vilket innebära att närvaro, aktivt deltagande och i förekommande fall inlämnade av skriftliga förberedelseuppgifter förutsätts.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med S0002A eller kurs med liknande innehåll

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S0002A

Examinator
Anna Jansson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0061A motsvarar kursen S0002A

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Karlsson, Lena (2005). Klasstillhörighetens subjektiva dimension: klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor.
(Svenska). Alternativ titel: The Subjective Dimension of Class : Class Identity, Social Attitudes and Leisure Habits. (Engelska). Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt).
Thuren, Torsten: Vetenskapsteori för nybörjare. Liber. Stockholm, olika år.
Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarie och inlämningsuppgift 1U G VG *4.00ObligatoriskH17
0002Seminarie och inlämningsuppgift 2U G VG *3.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-11-04