KURSPLAN

Svenska 2 för grundlärare F-3 15 högskolepoäng

Swedish 2 for junior-level teachers at the compulsory school
Grundnivå, S0061P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0024P VFU 2, grundlärare F-3 U0002S Svenska för grundlärare F-3, del 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

· analysera utmärkande genrer, teman, motiv och berättartekniska drag i barnlitteraturen (1)

· problematisera barnlitteraturens villkor i skola och samhälle, såväl historiskt som i nutid (1)

· argumentera för språkets betydelse för identiteter i en heterogen/flerspråkig klass/miljö/grupp (2)

· framställa för åldersgruppen relevant inlärnings-/undervisningsmaterial som gynnar/utvecklar elevens språkliga medvetenhet (2)

· visa förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning inom svenskämnet i förskoleklass och grundskolans år 1–3 i syfte att stimulera till fortsatt läs- och skrivutveckling (3)

· med stöd av relevant forskning och beprövad erfarenhet reflektera, analysera och värdera i en akademisk uppsats hur en helhetssyn på svenskämnet främjar lärande (3) 


Kursinnehåll

1.        Barnlitteratur och barnkultur 5 hp '

I momentet studeras barnlitteratur och barnkultur, såväl ur ett historiskt som ett nutida perspektiv, med särskilt fokus på genrer och genus. Tillämpningsövningar genomförs.

2.        Språk som verktyg för kommunikation och identitet 5 hp

I momentet studeras språkets roll i samhälle och utbildning. Såväl lärar- som elevperspektiv fokuseras.

3.        Svenskämnets helhet 5 hp

I momentet görs en ämnesdidaktisk fördjupning, som presenteras individuellt muntligt och skriftligt. 


Genomförande

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärar- eller studentledda föreläsningar, övningar, seminarier, grupp- och helklassdiskussioner, handledning, nätbaserat arbete, lärar- och studentlett responsarbete m.m.  Genomförandet bygger på studentaktiva arbetssätt, vilket innebär att kursen designas utifrån tanken om ett individuellt ansvar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Utanför lektionstid deltar studenten vid studiegruppsarbeten av olika slag, inklusive responsarbeten.


Examination

Moment 1 examineras individuellt genom litteraturseminarier med avslutande hemtentamen.

Moment 2 examineras individuellt genom en examinationsuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.

Moment 3 examineras individuellt genom ett svenskämnesdidaktiskt fördjupningsarbete som redovisas individuellt såväl muntligt som skriftligt.

Examinator
Märtha Andersson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0061P motsvarar kursen S0035P

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1: Barnlitteratur och barnkultur, 5 hp

Andersson, M. (2014). Berättandets möjligheter – multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. (Doktorsavhandling. Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande). Från: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:998888/FULLTEXT01.pdf (valda delar ca.135 s.)

Boglind, A. & Nordenstam, A. (2015). Från fabler till manga 1. Göteborg: Gleerups. (295 s.)

Kåreland, L. (2015). Skönlitteratur för barn och unga - Historik, genrer, termer, analyser. Lund: Studentlitteratur (kapitel 1–2), (75 s.)

Moment 2: Språk som verktyg för kommunikation och identitet 5 hp

Alalehto, T. (2017). Den tornedalska identiteten i Sverige – finns den? I Barsk, H., Salo, T. & Satokangas, K. (red.) Tornionlaakson vuosikirja 2015 - 2017: Tornedalens årsbok 2015 - 2017. Haparanda: Tornionlaakson Neuvosto. Tornionlaakson vuosikirja = Tornedalens årsbok. s. 12 - 45. (finns i Canvas) (34 s.)

Hornberger, H. N. & Outakoski, H. (2015). Sámi time, space, and place: Exploring teachers’ metapragmatic statements on Sámi language use, teaching, and revi-talization in Sápmi. Confero, Vol. 3, no. 1, pp. 9 - 54. (finns i Canvas) (46 s.)

Liebkind, K. & Henning-Lindblom, A. (2015). Identitet och etnicitet - och språk? I Tandefelt, M. (red.) Gruppspråk, samspråk, två språk: svenskan i Finland - i dag och i går. vol. I:2, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, vol. 799, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 183 - 200. (finns i Canvas) (18 s.)

Musk, N. & Wedin, Å. (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur. (275 s.)

Ridanpää, J. (2018). Why save a minority language? Meänkieli and rationales of language revitalization. Fennia, 196 (2), s. 187–203. (finns i Canvas) (17 s.)

Svensson, G. (2017). Transspråkande i praktik och teori. Stockholm: Natur & Kultur. (244 s.).

Moment 3: Svenskämnets helhet, 5 hp

Axelsson, M., Bergöö, K., Brink, L., Fast, C., Jönsson, K., Kåreland, L. (2015) (2: a upplagan). Bygga broar och öppna dörrar. Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. Stockholm: Liber. (200 s.)

Gear, A. (2015). Att läsa faktatexter: undervisning i kritisk och eftertänksam läsning. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. (ca 220 s.)

Ingemansson, M. (2016). Lärande genom skönlitteratur – Djupläsning, förståelse, kunskap. Lund: Studentlitteratur (224 s.)

Kåreland, L. (2015). Skönlitteratur för barn och unga - Historik, genrer, termer, analyser. Lund: Studentlitteratur (kapitel 3–7), (130 s.)

Schmidt, C. (2013). Att bli en sån’ som läser – Barns menings- och identitetsskapande genom texter. Örebro Studies in Education 44. Örebro: Örebro universitet. [Elektronisk resurs]. Tillgänglig: http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:656947/FULLTEXT02.pdf (240 s.)

Skolverket. (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. [Elektronisk resurs]. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Reviderad 2017). https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Skolverket. (2013a). Den skriftliga individuella utvecklingsplanen. [Elektronisk resurs]. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3134

Skolverket. (2013). Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen [Elektronisk resurs]. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3133


I kursen tillkommer även ett urval barn- och ungdomslitteratur, andra skönlitterära texter, TV-program, filmer mm. samt artiklar (såväl svenska som engelskspråkiga) för F-3. Dessa titlar återfinns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »
Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Litteraturseminarier med avslutande hemtentamenU G VG5.00ObligatoriskH19
0004Individuell skriftlig och muntlig examinations- uppgiftU G VG5.00ObligatoriskH20
0005Individuellt svenskämnes-didaktiskt fördjupnings- arbeteU G VG5.00ObligatoriskH20