Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska som andraspråk B:1 Andraspråk och pragmatik 7,5 högskolepoäng

Swedish as a second language B:1 Second language and pragmatics
Grundnivå, S0061S
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Svenska som andraspråk A, 30 hp eller motsvarande (S0018S).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs ska studenten kunna

-  redogöra för aktuella teorier om andraspråksinlärning  och därigenom kunna bygga undervisningen på vetenskaplig grund

- konstruera ett didaktiskt moment i svenska språkets pragmatik som stöder inlärarnas behov på olika nivåer i språkinlärningen.

- visa fördjupade kunskaper om förutsättningar för undervisning och lärande på ett andraspråk

- analysera och bedöma pragmatikens och kulturens betydelse för inlärarens vidare språkutveckling. 


Kursinnehåll

I kursen fördjupar de studerande sina kunskaper om olika teorier om hur individen tillägnar sig ett andraspråk. Pragmatikens och kulturens betydelse för lärandeprocessen poängteras och dessutom uppnår studenten en ökad kännedom om olika inlärningsstrategier samt om övriga yttre och inre faktorer som styr språkinlärning och språkanvändning. Vidare diskuteras flerspråkighet ur samhällets, gruppens och individens perspektiv med stöd i aktuell forskning om minoritetsgruppers skolframgång. 


Genomförande

Den lärarledda undervisningen på campus och via internet består i huvudsak av korta föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. Kursen förutsätter ett aktivt studentdeltagande. 


Examination

Varje kursmoment examineras där examinationsformerna relateras till momentets innehåll och uppläggning. Olika examinationsformer ska tillämpas och underlaget ska vara sådant att individuella presentationer kan särskiljas.


Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Abrahamsson, Niclas (2009): Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. S. 171-253

García, Ofelia och Wei, Li (2018). Translanguaging. Flerspråkighet som resurs i lärandet. Natur & Kultur.

Garlén, Claes & Sundberg, Gunlög. 2008. Handbok i svenska som andraspråk. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. (valda delar)

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) (2013). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. (2:a uppl.). Lund. Studentlitteratur.

Sandwall, Karin. 2013. Att hantera praktiken: om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser. Institutionen för nordiska språk. Göteborgs universitet. Göteborg. (valda delar)

Aktuella artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig seminarieuppgiftU G VG3.00ObligatoriskH19
0002Skriftliga kursuppgifterU G VG4.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13