Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundläggande perspektiv på utvärdering 7,5 högskolepoäng

Basic perspectives on evaluation
Grundnivå, S0062A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Psykologi eller Sociologi 60 hp samt P0045A Samhällsvetenskaplig metod 15Hp eller S0047A Grundläggande Sociologisk metod 15Hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs ha förvärvat grundläggande kunskaper om villkor och förutsättningar för utvärdering. Studenten ska också kunna genomföra mindre avancerade utvärderingsuppdrag. Studenten skall även kunna redogöra för de grundläggande dragen i svensk förvaltning.

Kursinnehåll
Kursen behandlar vad som avses med utvärdering och dess olika faser och nivåer, samt hinder och möjligheter inom och mellan organisationer utifrån ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv. I kursen ingår även en genomgång av svensk förvaltning.

Genomförande
Litteraturen behandlas vid föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Under seminarierna behandlas och analyseras även ett antal tidigare genomförda utvärderingar. Kursen avslutas med att studenterna skriver en egen individuell rapport.

Examination
1.    Seminarier 4,0 hp
2.    Individuell rapport 3,5 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetslivsanknytning; Utrednings-/utvärderingsuppgift som anknyter till konkreta och verklighetsanknutna fall.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med S0044A eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Magnus Nygren

Övergångsbestämmelser
Kursen S0062A motsvarar kursen S0044A

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sandberg, Bo, Faugert, Sven (2016). Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur
Norén Bretzer, Ylva (2017). Sveriges politiska system. Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur:
Eriksson, Bengt G, Karlsson, Per-Åke (2008). Att utvärdera välfärdsarbete. Malmö: Gleerups Utbildning

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003SeminarierU G#4.00ObligatoriskH19
0004Individuell rapportU G VG3.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18