KURSPLAN

Beteendevetenskap med inriktning sjukgymnastik I 7,5 Högskolepoäng

Behavioural science in Physical Therapy I
Grundnivå, S0062H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Hälsopsykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs, med stöd i vetenskap kunna:

1. redogöra för grundläggande psykologiska teorier.
2. redogöra för människors samspel i grupp och samhälle och vilka faktorer som är viktiga i gruppens utveckling och beskriva insamlat intervjumaterial ur grupp- och socialpsykologiska perpektiv.
3. förklara och reflektera över hur människan kan komma att reagera vid svåra livssituationer och traumatiska livshändelser.
4. redogöra för faktorer som påverkar en människas motivation.
5. redogöra för ett kognitivt arbetssätt inom sjukgymnastik
6. Tillämpa kvalitativ intervjuteknik

 


Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper i psykologi samt hur de kan tillämpas inom yrket.

- Grundläggande psykologiska teorier
- Social- och grupp psykologi
- Akuta kriser
- Motivationsfaktorers betydelse för hälsa och ett gott rehabiliteringsresultat
- Kognitiv psykologi (inkl. kognitivt arbetssätt, emotion, beteendeförändring)
- Kulturella faktorers betydelse för hälsan
- Kvalitativ intervjumetodik


Genomförande
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Undervisningen består av föreläsningar och tillämpningsövningar enskilt och i grupp.  . Kursen avser att träna förmågan att integrera teori med egen tillämpning av kunskaperna. Vid arbetet i grupp utvecklas färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Mål 1, 4 och 5 grundläggande psykologiska teorier, kognitivt förhållningssätt och motivation examineras genom individuell skriftlig rapport,  seminarium och skriftlig grupprapport ( prov 0006).
Mål 2 grupp- socialpsykologi examineras genom individuell skriftlig rapport, seminarium och skriftlig grupprapport (prov 0007) I detta prov examineras också mål 6, kvalitativ intervjuteknik. 
Mål 3, Akuta kriser och krisreaktioner, examineras genom individuell rapport och seminarium (prov 0002)

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter A0020H

Examinator
Gunvor Gard

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Angelöw, B., & Jonsson,T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.
* Carter, R Ed (2011). Rehabilitation research. Principles and applications. Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781437708400
Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner av Tom Lundin. (femte omarbetade och utökade utgåvan).Stockholm: Natur och Kultur.
Denison, E., & Åsenlöf, P. (2012). Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik.
Lund: Studentlitteratur.
Jerlang, E.(Red.). (2008). Utvecklingspsykologiska teorier (Femte upplagan). Stockholm: Liber.
Nilsson, B. (2005). Samspel i grupp. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer. Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Akuta kriser och krisreaktioner rapport, seminarium1.5U G VG
0006Psykologiska teorier, kognitiv rapport och seminarium4.0U G VG
0007Grupp- och socialpsykologi: rapport och seminarium2.0U G VG