Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska som andraspråk B:3 Att lära på ett andraspråk 7,5 högskolepoäng

Swedish as a second language B:3 To learn in a Second Language
Grundnivå, S0063S
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Svenska som andraspråk A, 30 hp eller motsvarande (S0018S).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- visa fördjupade kunskaper om förutsättningar för undervisning och lärande på ett andraspråk

- beskriva några olika typer av läromedelstexter samt identifiera och analysera språkliga drag som utmärker dessa samt de språkliga krav som ställs på eleverna i  skolans olika ämnen.

- problematisera elevers andraspråksutveckling i relation till deras utveckling av ämneskunskaper.

 -redogöra för  och didaktiskt diskutera  hur elever kan använda hela sin språkliga repertoar och transspråkande i skolarbetet. 


Kursinnehåll

I kursen skaffar sig studenterna kunskaper om barns och vuxnas lärande på ett andraspråk. I momentet diskuteras olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur ett didaktiskt perspektiv i olika skolämnen. I kursen studeras även hur transspråkande påverkar elevers identitetsutveckling och synen på hur elever kan använda hela sin språkliga repertoar. Studenterna problematiserar även  olika läromedels språkliga drag ur ett andraspråksperspektiv.


Genomförande

Den lärarledda undervisningen på campus och via internet består i huvudsak av korta föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. Kursen förutsätter ett aktivt studentdeltagande. 


Examination

Varje kursmoment examineras där examinationsformerna relateras till momentets innehåll och uppläggning. Olika examinationsformer ska tillämpas och underlaget ska vara sådant att individuella presentationer kan särskiljas


Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Litteratur kommer senare

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig seminarieuppgiftU G VG3.00ObligatoriskV20
0002Skriftliga kursuppgifterU G VG4.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15