Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Perspektiv på nationella minoriteter i norra Sverige 7,5 högskolepoäng

Perspectives on National Minorities in Northern Sweden
Grundnivå, S0065S
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter kursens slut skall den studerande ha:

• utvecklat kunskap om de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteternas historia och utveckling i Sverige

• visat insikter och kunskaper om de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteternas språk

• reflekterat över och problematiserat minoritetsspråkens betydelse för individers identitet och agerande i olika situationer

• ur ett intersektionellt perspektiv analyserat kulturella artefakter som musik, litteratur och film om eller av samt konst och hantverk av representanter för de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteterna i Sverige

• formulerat, planerat, genomfört och presenterat ett eget projektarbete med fokus utifrån vald aspekt av de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteternas historia, språk eller kulturella artefakter


Kursinnehåll

Kunskap om lagstiftning och andra juridiska perspektiv gällande de nationella minoriteterna i Sverige. Aktuell forskning om och av samt vetenskapliga perspektiv på de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteterna i Sverige. Historiska perspektiv. Språkliga perspektiv på samiska, tornedalsfinska och finska. Reflektioner kring språk, kunskaper, förlust och möjlig revitalisering. Didaktiska perspektiv på nationella minoriteter i norra Sverige. Kulturella perspektiv på artefakter om och av representanter för dessa minoriteter. Projektarbete utifrån valt område: historia, språk eller kulturella artefakter. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops samt presentationer av kursuppgifter. Allt deltagande och examination kan ske via nätet. För att genomföra kursen via nätet krävs tillgång till internetuppkoppling samt dator med mikrofon och kamera. Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Individuell skriftlig och muntlig examination, där examination även sker via distansöverbryggande teknik. Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Examinator
Outi Toropainen

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntliga seminarierU G#3.00ObligatoriskV21
0002Muntliga och skriftliga kursuppgifterU G VG3.00ObligatoriskV21
0003Fördjupningsuppgift/ProjektU G VG1.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10