Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sjukgymnastik: Ämne, profession och rörelse 7,5 Högskolepoäng

Physiotherapy: Subject, Profession and Movement
Grundnivå, S0068H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  1. Beskriva centrala modeller för sjukgymnastik, hälsa och rehabilitering samt redogöra för grundläggande vetenskapliga begrepp i relation till sjukgymnastik.
  2. Beskriva sjukgymnastikens och yrkesrollens historia.
  3. Beskriva villkoren för yrkesutövningen inom olika verksamhetsområden utifrån lagar och förordningar och utifrån samverkan med närliggande professioner.
  4. Diskutera etiska frågeställningar med relevans för sjukgymnastik, med utgångspunkt i etiska teorier, Hälso- och sjukvårdslagen samt etiska regler för sjukgymnaster. 
  5. Redogöra för och tillämpa teorier och begrepp inom motorisk kontroll och inlärning samt kunna redogöra för barnets motoriska utveckling.
  6. Analysera kraven på postural kontroll i givna situationer.

Kursinnehåll
Sjukgymnastik, yrkesroll och grundläggande begrepp
-    Beskrivning av sjukgymnastik som ämne, vetenskap och profession
-    Teorier och modeller för sjukgymnastik, hälsa och rehabilitering
-    Tvärprofessionell samverkan
-    Sjukgymnastens yrkesansvar enligt Hälso-och sjukvårdslag, Offentlighets- och sekretesslag, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och legitimation

Etik
-    Etiska teorier och centrala etiska begrepp
-    Diskussion av etiska frågeställningar.

Motorisk utveckling, motorisk kontroll och motorisk inlärning
-    Människans motoriska utveckling med tonvikt på barnets motoriska utveckling
-    Centrala teorier och begrepp inom motorisk kontroll.
-    Principer för motorisk inlärning.

Genomförande
I alla delmoment sker undervisningen i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, och genom genomförande av studieuppgifter. Studentens egna, aktiva kunskapsinhämtande förutsätts. Inom alla moment efterfrågas en kritiskt reflekterande hållning.
I momentet Sjukgymnastens yrkesroll görs en tvådagars fältstudie som innebär observation och intervju av en sjukgymnast i sin yrkesutövning. Fältstudieobservationen relateras till teoretiska aspekter på yrkesroll och yrkesutövning och dokumenteras i en skriftlig reflektion. Vidare studeras sjukgymnastens samverkan med andra yrkesgrupper och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium
I momentet Etik diskuteras och analyseras etiska frågeställningar i gruppdiskussioner och i seminarier.
I momentet Motorisk utveckling, motorisk kontroll och inlärning integreras teoriundervisningen med praktisk tillämpning av teoretiska resonemang och analyser. Vidare genomförs ett grupparbetsuppgift baserad på studier av människans motoriska kontroll med fokus på postural kontroll och inlärning. Grupparbetet presenteras och diskuteras i grupp utifrån olika kriterier vid ett obligatoriskt seminarium

Examination
Mål 1-3 examineras genom en inlämningsuppgift och ett seminarium
Mål 4 examineras genom skriftlig tentamen
Mål 5-6 examineras genom inlämningsuppgift, seminarium samt skriftlig tentamen.
Betygskriterier anges i studiehandledningen.

Övrigt
Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Ersätter S0025H

Examinator
Annika Näslund

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Collste, G. (2010). Inledning till etiken. (uppl 3). Lund: Studentlitteratur
Cott CA, Finch E et al. The movement continuum theory of physical therapy. Physiother Can. 1995;47:87–95.
Faresjö T & Åkerlind I (red). (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Lund: Studentlitteratur.
LSR, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Broberg C, Tyni-Lenné R, (2009) Sjukgymnastik som vetenskap och profession.
Olsson H. & Sörensen S. Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Uppl 3. 2011. Stockholm: Liber.
Shumway–Cook, A. & Woollacott, M. (2011). Motor Control – Translating Research into Clinical Practice, 4th ed. Lippincott, Williams & Wilkins.

Artiklar och annat kopierat material tillkommer.

Tillgänglig i fulltext
Broberg, C. & Tyni-Lenné, R. (2010). Sjukgymnastik som vetenskap och profession. Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Etik, skriftlig tentamen1.5U G VG
0003Yrkesroll och vetenskapliga begrepp, inl uppg, seminarium2.0U G#
0004Mot utveckl, inlärn o kontrl, inluppg, sem, skriftl tentamen4.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11