Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Beteendevetenskap med inriktning sjukgymnastik II 7,5 Högskolepoäng

Behavioural Science in Physical Therapy II
Grundnivå, S0069H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Hälsopsykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i grundläggande psykologisk teori, om människors samspel i grupp och i samhället, om krisreaktioner och motivation (S0062H eller motsvarande). Kunskaper i sjukgymnastikens vetenskapliga grund och yrkesroll (S0068H eller motsvarande). Kunskaper i sjukgymnastisk undersökning och behandling (S0071H, S0073H eller motsvarande).


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:
 1. Redogöra för grundläggande kommunikationsteorier och pedagogiska inriktningar.
 2. Planera för lärandesituationer som förekommer i sjukgymnastisk verksamhet på individ och gruppnivå och kunna reflektera över dessa utifrån etiska, pedagogiska- och kommunikationsteoretiska perspektiv.
 3. Tillämpa och förklara ett kognitivt förhållningssätt och biopsykosocialt perspektiv vid sjukgymnastisk intervention inriktad mot beteendeförändring.

Kursinnehåll
 • Pedagogiska inriktningar
 • Handledning
 • Patientutbildning
 • Pedagogiska tillämpningar mot intervention
 • Kommunikationsteorier, metoder och tekniker
 • Motiverande samtal (MI) och andra aspekter på kognitivt förhållningssätt vid sjukgymnastisk intervention inriktad mot beteendeförändring
 • tillämpning av kognitivt förhållningssätt och biopsykosocialt perspektiv
 • Planering av klientcentrerad förändringsprocess med utgångspunkt i måluppfyllelse och målaktiviteter
 • Presentationsteknik

Genomförande
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnåkursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Obligatorisk närvaro vid metodövningar.

Examination
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
Mål 1 examineras genom individuell skriftlig tentamen (prov 1).
Mål 2 examineras genom skriftlig rapport och muntligt presentation och diskussion vid seminarium i grupp (prov 2).
Mål 3 examineras genom seminarium och individuell uppgift (prov 3).
Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Fronter.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S0012H.

Examinator
Anita Melander Wikman

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Egidus, H. (2009) Pedagogik för 2000 talet. Stockholm: Natur & Kultur.
Fossum, B. (2007). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur
Denison, E. & Åsenlöf, P. (2012) Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur. ISBN:9789144059358
Artiklar och rapporter tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig individuell uppgift2.0U G VG
0002Seminarium med inlämningsuppgift i grupp2.5U G#
0003Seminarium och individuell uppgift3.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-14