Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sjukgymnastik: Vetenskaplig metod, ämnes- och professionsutveckling 7,5 Högskolepoäng

Physiotherapy: Scientific methodology, scientific and professional development
Grundnivå, S0072H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper om grundläggande begrepp i sjukgymnastik och i vetenskaplig teori och metod, samt i sjukgymnastisk bedömning, intervention och interaktion (S0068H, S0074H, S0058H, S0071H S0073H S0045H eller motsvarande) eller sjukgymnastexamen.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten utifrån vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar samt ett forskningsetiskt perspektiv kunna:
 1. Redogöra för och jämföra olika vetenskapsteoretiska perspektiv med utgångspunkt i sjukgymnastisk forskning.
 2. Redogöra för och beskriva grundläggande forskningsetiska begrepp och forskningsetisk lagstiftning
 3. Redogöra för och jämföra forsknings- och utvecklingsarbete i sjukgymnastik.
 4. Förklara och relatera till metoder för insamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data och tillämpa innehållsanalys och deskriptiv statistisk analys.
 5. Föreslå och skriftligt framställa frågeställning relevant för ämnet sjukgymnastik samt välja relevant vetenskaplig ansats och datainsamlingsmetod.
 6. Bedöma sitt eget behov av kunskapsutveckling inom området sjukgymnastik

Kursinnehåll
Kursen innehåller studier av vetenskapligt arbete i sjukgymnastik med kvantitativ och kvalitativ ansats.
 • vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsmetodik samt förbättrings- och utvecklingsarbete i sjukgymnastik
 • forskningsetik
 • vetenskaplig evidens och dess relation till utövandet av sjukgymnastik
 • metoder för insamling av kvantitativa data och deskriptiv kvantitativ analys. 
 • metoder för kvalitativ forskningsintervju och analys samt tillämpning av innehållsanalys
 • metoder för enkätstudier och litteraturstudier
 • framställning av idéskiss till projektplan för att bearbeta frågeställning eller problem i sjukgymnastik
 • bedömning av det egna behovet av kunskaps- och färdighetsutveckling i ämnet

Genomförande
I kursen fördjupas tidigare kunskaper om vetenskapliga ansatser och metoder för datainsamling, analys och värdering med relevans för ämnet sjukgymnastik. Forskningsetisk lagstiftning och praxis belyses, likaså aktuell beskrivning av sjukgymnastik som forskningsämne och område för utvecklings- och förbättringsarbete. Studierna sker genom kurslitteratur, laborationer och instuderingsuppgifter samt föreläsningar. I laborationer i statistik används dataprogrammet Excel ®. Genom föreläsningar och kurslitteratur presenteras fakta, begrepp och metoder och som diskuteras och tillämpas i övningar och inlämningsuppgifter. Genom framställning av plan för fördjupningsarbete tränar studenten sig att formulera ett problem i ämnet sjukgymnastik, jämföra och välja olika metodansatser och tillämpa ett forskningsetiskt resonemang. Genom att värdera och i seminarium diskutera egen kunskap, färdighet och värderingsförmåga tränar studenten att bedöma sitt eget behov av fortsatt kunskapsutveckling. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

Examination

Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Övergångsbestämmelser
Ersätter moment 0005 i kursen S0010H.

Examinator
Irene Vikman

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Olsson H & Sörensen S (2011) Forskningsprocessen. Liber
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.

Vetenskapliga artiklar och kopierat material tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift - Kvalitativ och kvantitativ metod6.0U G VG
0002Seminarieuppgift artikelgranskning1.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11