Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sjukgymnastik: Hälsofrämjande arbetssätt 7,5 Högskolepoäng

Physical Therapy: Health Promoting Practices
Grundnivå, S0074H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs, utifrån vetenskapligt förankring med ett etiskt förhållningssätt, kunna:

 1. redogöra för grundläggande begrepp inom epidemiologi och folkhälsovetenskap
 2. redogöra för nationella folkhälsomål samt riktlinjer för hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
 3. redogöra för vanliga folkhälsoproblem och ge exempel på faktorer av betydelse för deras förekomst samt föreslå åtgärder som kan vara verksamma på individ-, grupp- och samhällsnivå
 4. redogöra för hur människor påverkas av stress och hur stresshanteringsmetoder kan tillämpas på individ- och gruppnivå
 5. tillämpa och motivera strategier för hälsofrämjande samtal utifrån teorier om beteendeförändring och motivation
 6. beskriva och ge exempel på Utvecklings- och förbättringsarbete hur entreprenöriella principer kan användas i hälsofrämjande arbete.
 7. redogöra för och förklara kostråd utifrån kunskaper i näringslära och svenska näringsrekommendationer för grupper med olika behov och folkhälsoproblem.
 8. beskriva de fysiologiska grunderna för massage och dess tillämpning för att främja hälsa samt kunna använda svensk klassisk massage som metod utifrån grundläggande sjukgymnastiska principer.  
 9. tillämpa basal kroppskännedom och redogöra för hur egen träning påverkat den egna kroppsuppfattningen.  

Kursinnehåll
Innehåll - Att främja hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • Hälsofrämjande arbetssätt inom sjukgymnastik 
 • Epidemiologi och dess tillämpning inom folkhälsan      
 • Folkhälsoproblem, nationella folkhälsomål samt  riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvård 
 • Perspektiv och begrepp inom hälsopromotion; holistiskt, salutogenes, empowerment, delaktighet. 
 • Villkor för beteendeförändring på individnivå, hälsopedagogik och hälsopedagogiska verktyg för att bevara och förbättra hälsan. 
 • Centrala begrepp inom stressteorin 
 • Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner, samt strategier för stresshantering på individ- och gruppnivå.

Innehåll - Entreprenörskap i hälsofrämjande arbete
 • Entreprenöriella principer av relevans för hälsofrämjande arbete
 • Utvecklings- och förbättringsarbete 

Innehåll - Kost
 • Grundläggande näringslära och kostens påverkan på hälsotillståndet
 • Kost ur ett folkhälsoperspektiv

Innehåll - Klassisk massage utifrån grundläggande sjukgymnastiska principer
 • Fysiologiska grunder för massagebehandling, indikationer och kontraindikationer
 • Svensk klassisk massage, massagegrepp och tekniker 
 • Energibesparande arbetsställningar, etik och bemötande     

Innehåll - Basal kroppskännedom
 • Teori och praktiska övningar i basal kroppskännedom

Genomförande
Samtliga kursmoment bygger på egna studier enskilt eller i grupp med studieuppgifter, föreläsningar och seminarier.  
I momentet Basal kroppskännedom ingår lärarledda övningspass och dagligt eget övande av basal kroppskännedom under längre tid samt dokumentation över hur övandet påverkar den egna kroppsuppfattningen.
I momentet Klassisk massage sker undervisningen i form av lärarledda övningspass där teori och praktiska övningar integreras och av eget övande tillsammans med kurskamrater.

Examination
Mål 1 examineras genom individuell tentamen (nät tentamen) (prov 0001)  
Mål 2-6 examineras genom en grupparbetsuppgift som redovisas i en skriftlig rapport och vid ett seminarium, samt genom en individuell rapport och ett seminarium (prov 0002)
Mål 7 examineras genom en grupparbetsuppgift som presenteras vid ett seminarium (prov 0003).
Mål 8 examineras genom ett praktiskt prov med teoretiska frågor (prov 0004)
Mål 9 examineras genom individuell rapport (prov 0005)

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Ersätter S0054H

Examinator
Agneta Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Faresjö, T& Åkerlind (red).(2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning. Lund: Studentlitteratur.

Johansson U. (2007). Näring och hälsa. Lund: Studentlitteratur

Kostenius C. & Lindqvist A-K. (2006) Hälsovägledning- från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.

Orth-Gomér K. & Perski A. (red). (2008) Preventiv medicin i teori och praktik. En metodik för bättre folkhälsa. Lund: Studentlitteratur.

Roxendal, G., Winberg, A. (2002). Levande människa. Falköping: Natur och Kultur.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Kostrekommendationer för elitidrottare Stockholm: Sveriges olympiska kommitté [Elektronisk resurs]. http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/centralarekommendationer/sammanfattning

Wigforss Percy A. Massage och hälsa. (2006) Lund: Studentlitteratur

Naturvårdsverket (2006). Naturen som kraftkälla. Om hur och varför naturen påverkar hälsan, Mats och Åsa Ottosson, Naturvårdsverket [Elektronisk resurs] http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8252-3.pdf

SKL (2012). Introduktion till förbättringskunskap. [elektronisk resurs] http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling-och-uppfoljning/fiu/introduktion_till_forbattringskunskap

Carter, R Ed (2010) Rehabilitation Research Principles And Applications Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781437708400

Statens folkhälsoinstitut (2012). FaR®, Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet [Elektronisk resurs] http://www.fhi.se/PageFiles/13765/R-2011-30-FaR-individanpassad-skriftlig-ordination-av-fysisk-aktivitet.pdf *

Socialstyrelsen (2012). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. [Elektronisk resurs] http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder

Vetenskapliga artiklar tillkommer. Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Epidemiologi: individuell nättentamen0.5U G VG
0002Hälsofrämjande och entreprenörskap: gruppuppgift,sem,ind rap4.3U G VG
0003Kost: gruppuppgift och seminarium0.7U G#
0004Massage: praktiskt och teoretiskt prov1.0U G#
0005Basal kroppskännedom: individuell rapport1.0U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-13