Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Hälsofrämjande perspektiv från individ till samhälle 7,5 Högskolepoäng

Physiotherapy, Health promotion perspective from the individual to society
Grundnivå, S0077H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i människans anatomi, fysiologi, sjukdomslära genom människans livsspann, kunskaper i beteendevetenskap inriktad mot fysioterapi/sjukgymnastik samt kunskaper i fysioterapi/sjukgymnastik omfattande 60hp, särskilt avseende hälsofrämjande arbetssätt i fysioterapi/sjukgymnastik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs, utifrån vetenskapligt förankring med ett etiskt förhållningssätt, kunna:
 1. Redogöra för teoretiskt underlag och stöd i samhälleliga riktlinjer för hälsofrämjande arbetssätt inom fysioterapi på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 2. Urskilja väsentliga faktorer med positiv och negativ inverkan på människans hälsa avseende barn och ungdomars utveckling, fritid och idrott, arbetsliv och åldrande som är relaterade till fysioterapeutisk teori och praxis.
 3. Redogöra för modeller för hälsofrämjande arbetssätt och ge exempel på tillämpningar i fysioterapeutisk intervention och interaktion.
 4. Ge exempel på hur informations- och kommunikationsteknologi kan tillämpas i hälsofrämjande arbete

Kursinnehåll
 • Teorier, modeller och begrepp inom hälsopromotion och hälsofrämjande arbetssätt, relaterat till fysioterapi
 • Relevanta samhälleliga riktlinjer och policyförklaringar på olika nivåer
 • Hälsofaktorer på populationsnivå relaterade till barn och ungdomars utveckling, fritid och idrott, arbetsliv och åldrande
 • Genusaspekter och centrala aspekter på global hälsa
 • Modeller för intervention och implementering på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • E-hälsa och hälsorelaterad implementering av informations- och kommunikationsteknologi

Genomförande
Lärandet i kursen sker genom föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten, seminarier och utformning av skriftliga rapporter. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

Examination
 • Mål 1 och 2 examineras med skriftlig individuell tentamen  (prov 0001)
 • Mål 3 och 4 examineras med inlämningsuppgift och seminarium i grupp (prov 0002)
Betygsskala U G VG. Kriterier för betyg anges i studiehandledning.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Agneta Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Scriven, A (2013) Ewles & Simnett (2013) Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144073088
Dean E, m fl (2011). The First Physical Therapy Summit on Global Health: Implications and Recommendations for the 21st century. Physiotherapy theory and practice
* Carter m fl Rehabilitation research. Principles and applications. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders. ss 174-192. ISBN: 9781437708400
Nutbeam D (2010). Theory in a Nuthell. A practical guide to health promotion theories. McGraw-Hill Medical. ISBN: 9780070278431

Artiklar och annat kopierat material tillkommer.
*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen4.5U G VG
0002Inlämningsuppgift och seminarium3.0U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16