Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Hälsofrämjande perspektiv från individ till samhälle med tillämpning 15 Högskolepoäng

Physiotherapy, Health promotion perspective from the individual to society and application
Grundnivå, S0078H
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i människans anatomi, fysiologi, sjukdomslära genom människans livsspann, kunskaper i beteendevetenskap inriktad mot fysioterapi/sjukgymnastik samt kunskaper i fysioterapi/sjukgymnastik omfattande 60hp, särskilt avseende hälsofrämjande arbetssätt i fysioterapi/sjukgymnastik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs, utifrån vetenskapligt förankring med ett etiskt förhållningssätt, kunna:
 1. Förklara teoretiskt underlag och stöd i samhälleliga riktlinjer för hälsofrämjande arbetssätt inom fysioterapi på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 2. Urskilja väsentliga faktorer med positiv och negativ inverkan på människans hälsa avseende barn och ungdomars utveckling, fritid och idrott, arbetsliv och åldrande som är relaterade till fysioterapeutisk teori och praxis.
 3. Förklara modeller för hälsofrämjande arbetssätt och implementering och diskutera tillämpningar i fysioterapeutisk intervention och interaktion utifrån dessa
 4. Ge exempel på hur informations- och kommunikationsteknologi kan tillämpas i hälsofrämjande arbete
 5. Urskilja och analysera ett hälsoproblem på samhälls-, organisations- eller gruppnivå inom en vald kontext
 6. Föreslå och argumentera för ett förslag till intervention och implementering samt förslag till utvärdering avseende det valda hälsoproblemet.  

Kursinnehåll
 • Teorier, modeller och begrepp inom hälsopromotion och hälsofrämjande arbetssätt, relaterat till fysioterapi samt exempel på aktuell forskning
 • Relevanta samhälleliga riktlinjer och policyförklaringar på olika nivåer
 • Exempel på hälsofrämjande arbete i olika organisationer
 • Hälsofaktorer på populationsnivå relaterade till barn och ungdomars utveckling, fritid och idrott, arbetsliv och åldrande
 • Genderaspekter och centrala aspekter på global hälsa
 • Modeller och perspektiv för intervention och implementering på individ- grupp- och samhällsnivå
 • E-hälsa och hälsorelaterad implementering av informations- och kommunikationsteknologi
 • Projektarbete avseende valt hälsoproblem, inkluderande teoretisk fördjupning, aktuell forskning, kontextuella förutsättningar, utarbetande av förslag till intervention, implementering och utvärdering samt rapport

Genomförande
Lärandet i kursen sker genom föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten, seminarier och utformning av skriftliga rapporter, samt tillämpning individuellt projektarbete. Studenterna uppmanas att söka egna källor till information såsom egna sökningar av vetenskaplig litteratur, studiebesök och personlig kommunikation med informanter av intresse. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

Examination
 • Mål 1 och 2 examineras med skriftlig individuell tentamen  (prov 0001)
 • Mål 3 och 4 examineras med inlämningsuppgift och seminarium i grupp (prov 0002)
 • Mål 1, 3, 5, 6 examineras  med rapport, 7,5 hp (prov 0003)
Betygsskala U G VG. Kriterier för betyg anges i studiehandledning.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Gunvor Gard

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Scriven, A (2013) Ewles & Simnett (2013) Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144073088
Dean E, m fl (2011). The First Physical Therapy Summit on Global Health: Implications and Recommendations for the 21st century. Physiotherapy theory and practice
* Carter m fl Rehabilitation research. Principles and applications. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders. ss 174-192. ISBN: 9781437708400
Nutbeam D (2010). Theory in a Nuthell. A practical guide to health promotion theories. McGraw-Hill Medical. ISBN: 9780070278431

Artiklar och annat kopierat material tillkommer.
*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen4.5U G VG
0002Inlämningsuppgift och seminarium3.0U G#
0003Rapport7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12