KURSPLAN

Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion II 15 högskolepoäng

Physiotherapy, assessment, intervention and interaction II
Grundnivå, S0081H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper om: - rörelseapparatens anatomi, andnings- och cirkulationsorganens anatomi, muskelfysiologi, arbetsfysiologi, smärtfysiologi och neurofysiologi (motsvarande M0080H Medicinsk vetenskap: Anatomi/Fysiologi 1 med inriktning mot fysioterapi och M0077H Medicinsk vetenskap: Anatomi/Fysiologi 2 med inriktning mot fysioterapi). - vetenskaplig metod gällande analys av vetenskaplig text och skrivande av vetenskaplig rapport (motsvarande S0085H Fysioterapi, fysisk träning och kapacitet). - principer, teorier och modeller för motorisk kontroll och motorisk inlärning (motsvarande S0083H Fysioterapi, Ämne profession och rörelse). - färdigheter i styrke- och konditionsträning och i hälsofrämjande arbetssätt avseende fysisk aktivitet och kost (motsvarande S0085H Fysioterapi Fysisk träning och kapacitet, S0084H Fysioterapi Hälsofrämjande arbetssätt). - etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos vid sjukdomar och skador under livsspannet (motsvarande M0078H, Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi 1, M0079H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi 2).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt förhållningssätt för personer med a) nedsatt funktion i respirationsorganen- b) cirkulationsorgan c) åldersrelaterade funktionsnedsättningar, d) psykiska och psykosomatiska funktionsnedsättningar samt för e) vuxna och f) barn med sensomotoriska funktionsnedsättningar kunna:

1. Med fysioterapeutiska metoder undersöka, och bedöma individens rörelseförutsättningar, rörelseförmåga och rörelsebeteende
2. Föreslå och redogöra för fysioterapeutiska åtgärder för att förbättra eller bibehålla individens rörelseförmåga och hälsa
3. Ge exempel på och motivera för fysioterapeutiska åtgärder i syfte att främja hälsa eller förebygga hälsoproblem på samhällsnivå
4. Kunna beskriva personers funktionstillstånd utifrån ICF modellens komponenter kroppsfunktion och –struktur, aktivitet och delaktighet
5. Kunna föreslå och instruera hjälpmedel och förflyttningsteknik för en person med funktionsbegränsningar.


Kursinnehåll
 • Fysioterapi vid nedsatt funktion i respirationsorganen
 • Fysioterapi vid nedsatt funktion i cirkulationsorganen.
 • Fysioterapi med inriktning mot personer med åldersrelaterade funktionsnedsättningar
 • Fysioterapi för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder
 • Fysioterapi vid skador och sjukdomar i centrala nervsystemet hos barn och vuxna.
 • International classification of functioning, disability and health, ICF
 • Förskrivningsprocessen för hjälpmedel
 • Förflyttningsteknik och förflyttningsmetodik med vanligt förekommande tekniska hjälpmedel.

Genomförande
Lärandet sker inom varje delområde genom eget arbete med litteraturstudier och instuderingsuppgifter, laborationer i grupp där manuella färdigheter övas och genom föreläsningar vilket sammantaget gör att teoretisk och praktisk undervisning integreras. Utöver detta tillkommer fältstudier. Studentens egna, aktiva kunskapsinhämtande är avgörande. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

Examination
 • Mål 1-2 avseende fysioterapi vid funktionsnedsättning i respirations- och cirkulationsorganen, examineras med skriftlig tentamen (prov 0001, 0002).
 • Mål 1-3 avseende fysioterapi för personer med åldersrelaterade funktionsnedsättningar examineras med inlämningsuppgift och seminarium (prov 0003).
 • Mål 1-5 avseende fysioterapi för vuxna personer med sensomotoriska funktionsnedsättningar på grund av skada eller sjukdom i centrala nervsystemet examineras med inlämningsuppgift och praktisk examination (prov 0004).
 • Mål 1-3 avseende fysioterapi för personer med psykisk ohälsa och psykiskt funktionshinder examineras i form av inlämningsuppgift (prov 0005).
 • Mål 1-3 avseende fysioterapi för barn med neuromuskulära och sensoriska funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörning examineras med inlämningsuppgift och seminarium(prov 0006).
Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Ersätter S0073H

Examinator
Irene Vikman

Övergångsbestämmelser
Kursen S0081H motsvarar kursen S0073H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Olséni, L. & Wollmer, P. (2011). Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur.
*Beckung, E. Brogren, E & Rösblad, B. (2013). Fysioterapi för barn och ungdom, Teori och tillämpning.
Studentlitteratur. Lund
*Borg, J,(red) (2006) Rehabiliteringsmedicin-teori och praktik. Studentlitteratur
Carr, J & Shepherd R.(2003) Stroke Rehabilitation-guidelines for exercise and training to optimize motor skill.
Butterworth & Heinemann
Lundvik Gyllensten, A., Skoglund, K. & Wulf, I. (2015). Basal kroppskännedom: den levda kroppen. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Probst, M. & Skjaerven, L.H. (red.) (2018). Physiotherapy in mental health and psychiatry: a scientific and clinical based approach. Edinburgh: Elsevier.
*Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. (2016) Motor Control: Translating Research into Clinical Practice. Baltimore, Md: Williams & Wilkins.
* Statens folkhälsoinstitut. (2008) Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Statens folkhälsoinstitut.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Inlämningsuppgift och seminariumU G VG *3.00ObligatoriskH14
0004Skriftlig praktisk examinationU G VG *4.50ObligatoriskH14
0005InlämningsuppgiftU G VG *3.00ObligatoriskH14
0006Inlämningsuppgift och seminariumU G#1.50ObligatoriskH14
0007Skriftlig tentamen - personer med lungsjukdomarU G VG *1.50ObligatoriskH17
0008Skriftlig tentamen - personer med hjärt- och kärlsjukdomU G VG *1.50ObligatoriskH17