KURSPLAN

Fysioterapi: Ämne, profession och rörelse 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Subject, Profession and Movement
Grundnivå, S0083H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 1. Beskriva centrala modeller för fysioterapi, hälsa och rehabilitering samt redogöra för grundläggande vetenskapliga begrepp i relation till fysioterapi.
 2. Beskriva fysioterapins och yrkesrollens historia.
 3. Beskriva villkoren för yrkesutövningen inom olika verksamhetsområden utifrån lagstiftning och utifrån samverkan med andra professioner.
 4. Diskutera etiska frågeställningar med relevans för fysioterapi, med utgångspunkt i etiska teorier, Patientlagen samt etiska regler för fysioterapeuter.
 5. Redogöra för och tillämpa teorier och begrepp inom motorisk kontroll och inlärning samt kunna redogöra för människans motoriska utveckling.
 6. Analysera kraven på postural kontroll i givna situationer.

Kursinnehåll
Fysioterapi, yrkesroll och grundläggande begrepp
 • Beskrivning av fysioterapi som ämne, vetenskap och profession
 • Teorier och modeller för fysioterapi, hälsa och rehabilitering
 • Tvärprofessionell samverkan
 • Fysioterapeutens yrkesansvar enligt Hälso-och sjukvårdslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Patientsäkerhetslagen

Etik 

 • Etiska teorier och centrala etiska begrepp
 • Diskussion av etiska frågeställningar.
 • Patientlagen

Motorisk utveckling, motorisk kontroll och motorisk inlärning 

 • Människans motoriska utveckling
 • Centrala teorier och begrepp inom motorisk kontroll.
 • Principer för motorisk inlärning

Genomförande
I alla delmoment sker undervisningen i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, och genom genomförande av studieuppgifter. Studentens egna, aktiva kunskapsinhämtande förutsätts. Inom alla moment efterfrågas en kritiskt reflekterande hållning. I momentet Fysioterapeutens yrkesroll görs en tvådagars fältstudie som innebär observation och intervju av en fysioterapeut i sin yrkesutövning. Fältstudieobservationen relateras till teoretiska aspekter på yrkesroll och yrkesutövning och dokumenteras i en skriftlig reflektion. Vidare studeras fysioterapeutens samverkan med andra yrkesgrupper samt yrkesutövningen i relation till lagstiftning och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium. Vetenskapliga begrepp inom fysioterapi diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium. I momentet Etik diskuteras och analyseras etiska frågeställningar i seminarier. I momentet Motorisk utveckling, motorisk kontroll och inlärning integreras teoriundervisningen med praktisk tillämpning av teoretiska resonemang och analyser. Vidare genomförs en grupparbetsuppgift baserad på studier av människans motoriska kontroll med fokus på postural kontroll och inlärning. Grupparbetet presenteras och diskuteras i grupp utifrån olika kriterier vid ett obligatoriskt seminarium.

Examination
 • Mål 1-3 examineras genom en inlämningsuppgift och seminarier
 • Mål 4 examineras genom skriftlig tentamen 
 • Mål 5-6 examineras genom inlämningsuppgift, seminarium samt skriftlig tentamen. 

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0068H.

Examinator
Irene Vikman

Övergångsbestämmelser
Kursen S0083H motsvarar kursen S0068H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Collste, G. (2010). Inledning till etiken. (uppl 3). Lund: Studentlitteratur
Faresjö T & Åkerlind I (red). (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Lund: Studentlitteratur. Kap 1-3, 9.
Fysioterapeuterna, Broberg C. & Lenné R. (2017) Profession och vetenskap. Stockholm: Fysioterapeuterna.
Olsson H. & Sörensen S. (2011) Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Uppl 3. 2011. Stockholm: Liber.
Shumway–Cook, A. & Woollacott, M. (2016). Motor Control – Translating Research into Clinical Practice, 5th ed. Lippincott, Williams & Wilkins.

Artiklar tillkommer.

Tillgänglig i fulltext
Fysioterapeuterna, Broberg C. & Lenné R. (2017) Profession och vetenskap. Stockholm: Fysioterapeuterna.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Etik, skriftlig tentamenU G VG *1.50ObligatoriskH14
0003Mot utveckl, inlärn o kontrl, inluppg, sem, skriftl tentamenU G VG *4.00ObligatoriskH14
0004Yrkesroll och vetenskapliga begrepp, inl uppg, seminarierU G#2.00ObligatoriskH18