Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Hälsofrämjande arbetssätt 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Health Promoting Practices
Grundnivå, S0084H
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs, utifrån vetenskapligt förankring med ett etiskt förhållningssätt, kunna:  
 1. Redogöra för grundläggande begrepp inom epidemiologi och folkhälsovetenskap
 2. Redogöra för nationella folkhälsomål samt riktlinjer för hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
 3. Redogöra för vanliga folkhälsoproblem och ge exempel på faktorer av betydelse för deras förekomst samt föreslå åtgärder som kan vara verksamma på individ-, grupp- och samhällsnivå
 4. Redogöra för hur människor påverkas av stress och hur stresshanteringsmetoder kan tillämpas på individ- och gruppnivå
 5. Tillämpa och motivera strategier för hälsofrämjande samtal utifrån teorier om beteendeförändring och motivation
 6. Beskriva och ge exempel på Utvecklings- och förbättringsarbete hur entreprenöriella principer kan användas i hälsofrämjande arbete.
 7. Redogöra för och förklara kostråd utifrån kunskaper i näringslära och svenska näringsrekommendationer för grupper med olika behov och folkhälsoproblem.
 8. Beskriva de fysiologiska grunderna för massage och dess tillämpning för att främja hälsa samt kunna använda svensk klassisk massage som metod utifrån grundläggande fysioterapeutiska principer.  
 9. Tillämpa basal kroppskännedom och redogöra för hur egen träning påverkat den egna kroppsuppfattningen. 

Kursinnehåll

  Innehåll - Att främja hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå

 • Hälsofrämjande arbetssätt inom fysioterapi
 • Epidemiologi och dess tillämpning inom folkhälsan     
 • Folkhälsoproblem, nationella folkhälsomål samt  riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvård
 • Perspektiv och begrepp inom hälsofrämjande arbete; holistiskt, salutogenes, empowerment, delaktighet.
 • Villkor för beteendeförändring på individnivå, hälsopedagogik och hälsopedagogiska verktyg för att bevara och förbättra hälsan.
 • Centrala begrepp inom stressteorin
 • Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner, samt strategier för stresshantering på individ- och gruppnivå.


Innehåll - Entreprenörskap i hälsofrämjande arbete

 • Entreprenöriella principer av relevans för hälsofrämjande arbete
 • Utvecklings- och förbättringsarbete 


Innehåll - Kost

 • Grundläggande näringslära och kostens påverkan på hälsotillståndet
 • Kost ur ett folkhälsoperspektiv


Innehåll - Klassisk massage utifrån grundläggande fysioterapeutiska principer

 • Fysiologiska grunder för massagebehandling, indikationer och kontraindikationer
 • Svensk klassisk massage, massagegrepp och tekniker
 • Energibesparande arbetsställningar, etik och bemötande     


Innehåll - Basal kroppskännedom

 • Teori och praktiska övningar i basal kroppskännedom 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Samtliga kursmoment bygger på egna studier enskilt eller i grupp med studieuppgifter, föreläsningar och seminarier.    I momentet Basal kroppskännedom ingår lärarledda övningspass och dagligt eget övande av basal kroppskännedom under längre tid samt dokumentation över hur övandet påverkar den egna kroppsuppfattningen.  I momentet Klassisk massage sker undervisningen i form av lärarledda övningspass där teori och praktiska övningar integreras och av eget övande tillsammans med kurskamrater.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Mål 1 examineras genom individuell tentamen (nät tentamen) (prov 0007).
 • Mål 2-6 examineras genom en grupparbetsuppgift som redovisas vid ett seminarium, samt genom en individuell rapport och ett seminarium (prov 0002).  
 • Mål 7 examineras genom en grupparbetsuppgift som presenteras vid ett seminarium (prov 0003). 
 • Mål 8 examineras genom ett praktiskt prov med teoretiska frågor (prov 0004).
 • Mål 9 examineras genom ett seminarium (prov 0005).

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen. 


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0074H.

Examinator
Katarina Mikaelsson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0084H motsvarar kursen S0074H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Abrahamsson, Andersson & Nilsson (red)..(2013). Näringslära för högskolan. Liber AB.
Carter, R Ed (2015) Rehabilitation Research Principles And Applications. Elsevier Health Sciences.
Faresjö, T& Åkerlind (red).(2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning. Lund: Studentlitteratur *
Kostenius C. & Lindqvist A-K. (2006). Hälsovägledning- från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.
Lindholm., T (2017). Massage för idrott prestation och hälsa. Sisu Idrottsböcker.
Lundvik Gyllensten, A., Skoglund, K. & Wulf, I. (2015). Basal kroppskännedom: den levda kroppen. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Nordic Council of Ministers (2012). Nordic Nutrition Recommedations. [Elektronisk resurs] http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. [Elektronisk resurs] http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/centralarekommendationer/sammanfattning

Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Hälsofrämjande och entreprenörskap: gruppuppgift,sem,ind rapU G VG *4.30ObligatoriskH14
0003Kost: gruppuppgift och seminariumU G#0.70ObligatoriskH14
0004Massage: praktiskt och teoretiskt provU G#1.00ObligatoriskH14
0006Basal kroppskännedom: seminariumU G#1.00ObligatoriskV16
0007Epidemiologi: individuell nättentamenU G#0.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av HUL HLV 2019-02-26