Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Fysisk träning och kapacitet 7,5 Högskolepoäng

Physiotherapy: Physical training and capacity
Grundnivå, S0085H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring kunna:
 1. Utforma och genomföra ett gruppträningsprogram för individer med goda rörelseförutsättningar.
 2. Utföra, dokumentera och utvärdera tester för kondition och styrka
 3. Planera, instruera och genomföra ett individuellt utformat konditions- och styrketräningsprogram utifrån en individs förutsättningar och mål
 4. Utforma en vetenskaplig rapport baserad på genomförd träning i ett individuellt utformat träningsprogram där insamlad data presenteras, analyseras och diskuteras i relation till metodologiska aspekter och annan forskning   
 5. Försvara din egen rapport och kritiskt granska en annan rapport
 6. Beskriva sin roll som fysioterapeut utifrån ett entreprenörielltperspektiv, ett samhällsperspektiv samt ett tränarperspektiv
 7. Utföra, analysera och dokumentera en enklare rörelseanalys utifrån givna förutsättningar

Kursinnehåll
 • Gruppträning på land och i vatten med målgruppsanpassning
 • Styrketräning och testning av muskelstyrka utifrån teori och praktiskt genomförande
 • Konditionsträning utifrån teori och praktiskt genomförande
 • Testning av kondition genom submaximalt cykelergometertest (Åstrand) teori och praktiskt genomförande.
 • Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och forskningsmetodik med tillämpning i fysioterapi samt vetenskapens roll i samhället
 • Känna till forskningsparadigm i fysioterapi
 • Granskning av vetenskapliga artiklar
 • Utformning av en vetenskaplig rapport inklusive problemformulering, genomgång av det aktuella forskningsläget i ämnet  samt referenshantering
 • Reflektera över fysioterapeutens roll i samhället ur ett entreprenöriellt samt tränarperspektiv
 • Lära sig att utföra en enklare screening och rörelseanalys av rörelseapparaten med syfte att detektera felaktigt utförande och brister i rörelseutförande och muskelbalans

Genomförande
Lärandet i kursen bygger i stor utsträckning på studentens egna aktiviteter såväl individuellt som i basgrupper. Lärandet sker genom föreläsningar, laborationer, egen fysisk träning, studier av litteratur inklusive vetenskapliga artiklar.   Lärandet i gruppträning sker i form av uppgifter i grupp där gruppen utformar ett gruppgymnastikpass som varvas med metodlektion i praktiskt genomförande och föreläsningar.   Lärandet i styrketräning och konditionsträning och tester av styrka och kondition sker i form av uppgifter i grupp där studenten testar och skapar ett individuellt utformat styrketräningsprogram åt en kurskamrat samtidigt som studenten själv följer ett individuellt utformat konditions- och styrketräningsprogram. Studentens egen genomförda träning dokumenteras i form av en träningsdagbok. Fullföljande av det individuella konditions- och styrketräningsprogram är obligatoriskt för godkänt   Lärandet i vetenskaplig metod sker genom egna studier, föreläsningar samt diskussioner och tillämpas genom utformning av en vetenskaplig rapport och artikelgranskning med tillhörande examinerande seminarium.   För att utforska och kunna beskriva sin roll som fysioterapeut och  tränare i ett entreprenöriellt och samhälleligt perspektiv får studenten besvara och reflektera kring ett antal frågeställningar.

Examination
 • Mål 1 examineras praktiskt med framförande av gruppträningsprogram samt skriftlig inlämning av gruppträningsprogrammet  (prov 0001).
 • Mål 2-3 och 7  examineras med individuella inlämningsuppgifter avseende styrke-och konditionsträningsprogram och genomförda tester samt praktisk examination gällande styrketräning och screening (prov 0002).  
 • Mål 4-5 examineras med en vetenskapligt utformad individuell skriftlig rapport och seminarium (prov 0003)  
 • Mål 6 examineras med en individuell inlämningsuppgift (prov 0004).

Övrigt
Denna kurs utgör grunderna för fortsatta studier i fysioterapi vad gäller bedömning, analys och individanpassad träning. Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0058H.

Examinator
Jenny Röding

Övergångsbestämmelser
Kursen S0085H motsvarar kursen S0058H

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson G (2011). Nya konditionstest på cykel, Bok & tabellhäfte. SISU idrottsböcker, 2011. ISBN: 9789186323103

Frohm A, Flodström F, Kockum B (2013). 9+ screening batteri. SISU idrottsböcker. ISBN 9789186323691

Larsen, F, Mattson M (2013). Kondition och uthållighet: för träning, tävling och hälsa. Danskt band. ISBN 9789186323677

Olsson H & Sörensen S (2011) Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Liber ISBN 978-91-47-10051-4

Solgevik A, Lövdahl L, Norlin P (2008). Gympa - instruktörsutveckling Toppakademin. ISBN: 978-91-633-2537-3

Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S., Karlsson, J. (2008). Styrketräning. SISU Idrottsböcker. ISBN: 978-91-85433-55-1

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Gruppträning; praktisk, skriftlig1.5U G#
0002Styrke- och konditionsträning3.5U G VG
0003Vetenskaplig metod2.0U G VG
0004Entreprenörskap, skriftlig inlämningsuppgift0.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15