KURSPLAN

Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi I 7,5 högskolepoäng

Behavioural science in Physiotherapy I
Grundnivå, S0086H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Hälsopsykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande skall efter genomgången kurs, med stöd i vetenskap kunna:  
 1. Redogöra för grundläggande psykologiska teorier.
 2. Redogöra för människors samspel i grupp och samhälle och vilka faktorer som är viktiga i gruppens utveckling och beskriva insamlat intervjumaterial ur grupp- och socialpsykologiska perpektiv.
 3. Förklara och reflektera över hur människan kan komma att reagera vid svåra livssituationer och traumatiska livshändelser.
 4. Redogöra för faktorer som påverkar en människas motivation.
 5. Redogöra för ett kognitivt arbetssätt inom fysioterapi
 6. Tillämpa kvalitativ intervjuteknik

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper i psykologi samt hur de kan tillämpas inom yrket. 

 • Grundläggande psykologiska teorier
 • Social- och grupp psykologi
 • Akuta kriser
 • Motivationsfaktorers betydelse för hälsa och ett gott rehabiliteringsresultat
 • Kognitiv psykologi
 • Kulturella faktorers betydelse för hälsan
 • Kvalitativ intervjumetodik och teknik 

Genomförande
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Undervisningen består av föreläsningar och tillämpningsövningar enskilt och i grupp. Kursen avser att träna förmågan att integrera teori med egen tillämpning av kunskaperna. Vid arbetet i grupp utvecklas färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
 • Mål 1, 4 och 5 grundläggande psykologiska teorier, kognitivt förhållningssätt och motivation examineras genom individuell skriftlig rapport,  seminarium och skriftlig grupprapport ( prov 0002).   
 • Mål 2 grupp- socialpsykologi examineras genom individuell skriftlig rapport, seminarium och skriftlig grupprapport (prov 0003) I detta prov examineras också mål 6, kvalitativ intervjuteknik.   
 • Mål 3, Akuta kriser och krisreaktioner, examineras genom individuell rapport och seminarium (prov 0001)     

 Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar A0020H/S0062H.

Examinator
Tommy Calner

Övergångsbestämmelser
Kursen S0086H motsvarar kursen S0062H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Angelöw B, Jonsson T & Stier, J. (2013). Introduktion till socialpsykologi. (3:a uppl.). Lund: Studentlitteratur
Cullberg J. (2006). Kris och utveckling samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner av Tom Lundin. (femte omarbetade och utökade utgåvan). Stockholm: Natur och Kultur.
Linton J-S, Flink, I. (2016). Hälsopsykologi i vården.Natur och Kultur,Stockholm. Kapitel 2-5
Denison E & Åsenlöf P. (2012). Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur.
Hwang, P.; Nilsson B. (2011) Utvecklingspsykologi. Stockholm: natur och Kultur
Nilsson, B. (2016). Samspel i grupp. Lund: Studentlitteratur


Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Akuta kriser och krisreaktioner rapport, seminariumU G VG *1.50ObligatoriskH14
0002Psykologiska teorier, kognitiv rapport och seminariumU G VG *4.00ObligatoriskH14
0003Grupp- och socialpsykologi: rapport och seminariumU G VG *2.00ObligatoriskH14