Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Människan och arbetslivet 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Humans and Work Life
Grundnivå, S0089H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper om utvecklingspsykologiska teorier och om samspelet mellan människors tankar, känslor, beteenden och det omgivande samhället. Kunskaper om människors samspel i grupp och vilka faktorer som är viktiga i gruppens utveckling (S0062H/S0086H Beteendevetenskap med inriktning mot fysioterapi I). Kunskaper om hur människan kan komma att reagera vid svåra livssituationer och traumatiska livshändelser (S0062H/S0086H Beteendevetenskap med inriktning mot fysioterapi I). Kunskaper om hur människor påverkas av stress och om lämpliga strategier för stresshantering på individ- och gruppnivå (S0074H/S0084H Fysioterapi: Hälsofrämjande arbetssätt). Fördjupade kunskaper om anatomi och fysiologi (M0024H/M0080H och M0025H/M0077H). Kunskaper kring fysioterapeutisk undersökning och behandling (S0080H och S0081H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion I och II). Teoretiska kunskaper i etiologi och patofysiologi vid vanligt förekommande sjukdomar och skador som kan uppstå under livsspannet (M0035H/M0078H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi I, M0036H/M0079H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi II).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs, utifrån aktuellt kunskapsläge och med ett etiskt förhållningssätt, kunna:
 1. Planera och genomföra en arbetsplatsanalys samt redogöra för hur fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorer i arbetet kan ha betydelse för hälsa och arbetsförmåga.
 2. Urskilja sambandet mellan organisation, ledarskap och utvecklings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg 
 3. Använda lagstiftning som reglerar arbete och rehabilitering 
 4. Redogöra för hur rehabilitering inom hälso- och sjukvård och omsorg är organiserad
 5. Redogöra för vad begreppen arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering innebär och kunna relatera detta till ICFs Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
 6. Identifiera individens behov relaterade till krav i arbetslivet och utforma och argumentera för en rehabiliteringsplan baserad på ICF
 7. Identifiera arbetsgruppers behov relaterade till krav i arbetslivet samt föreslå och argumentera för hälsofrämjande och preventiva strategier i arbetslivet, på grupp och organisatorisk nivå.    
 8. Förklara innebörden i ett entreprenöriellt förhållningssätt och illustrera hur detta skulle kunna tillämpas vid hälsofrämjande arbete, prevention och rehabilitering.

Kursinnehåll
 • Utvecklings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg
 • Arbetsorganisation och ledarskap
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete   
 • Entreprenöriellt förhållningssätt  
 • Lagstiftning som reglerar arbete och rehabilitering.
 • Belastningsergonomi och fysiska, psykosociala och organisatoriska riskfaktorer i arbetet
 • Metoder för mätning av fysisk- och psykosocial belastning.
 • Ergonomisk anpassning av en arbetsplats till en person i syfte att förebygga ohälsa  
 • Villkor och strategier för påverkan av grupper i arbetslivet
 • Arbetsförmåga, bedömning av arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering relaterat till klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).
 • Strategier för hälsofrämjande och prevention i arbetslivet på individ-, grupp och organisationsnivå

Genomförande
Lärandet i kursen sker genom föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten, seminarier och utformning av skriftliga rapporter. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning. Examinationsuppgiften genomförs delvis i grupp med andra studenter. Uppgiften består av att planera ett besök på ett företag för att där studera belastningsergonomiska, fysikaliska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Studenten ska söka artiklar/litteratur och ta fram regler och föreskrifter som är relevanta för den kartlagda arbetsplatsen, genomföra en intervju med chef eller arbetsledare, genomföra en intervju med och observera en arbetstagare under arbetet. Därefter ska ni planera för arbetslivsinriktad rehabilitering för en (fiktiv) person och reflektera över förutsättningarna för personen att återgå i arbete. Därtill ska ett förslag på en plan med hälsofrämjande och preventiva strategier för de anställda i detta företag utarbetas. Planen ska ge uttryck för ett entreprenöriellt förhållningssätt och innehålla reflektioner kring vilka vinster och svårigheter som kan föreligga. Uppgiften redovisas vid seminarier och i en enskild skriftigt rapport.

Examination
 • Mål 1-8 examineras genom seminarium och en individuell rapport (prov 0001) 4,5 Hp U G VG.

 • Mål 2 examineras vid seminarium ”Organisation, ledarskap, utvecklings- och förbättringsarbete” (prov 0002) 1.0 hp U G #.
 • Mål 4-6  examineras vid seminarium ”Arbetsförmåga, arbetslivsinriktad rehabilitering och ICF” (prov 0003) 1.0 hp U G #.
 • Mål 1 och 7 examineras genom laborationsuppgift och seminarium ”Arbetsplatsanalys, hälsopromotion och prevention i arbetslivet” (prov 0004) 1.0 hp U G #.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0070H.

Examinator
Peter Michaelson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0089H motsvarar kursen S0070H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alvesson M, Sveningsson S. (2012). Andra upplagan. Organisationer, ledning och processer. Lund: Studentlitteratur.
Arbetsmiljöverket (2019). Belastningsergonomi AFS 2012:02, Manuell hantering AFS 2000:01 och Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01. [Elektronisk resurs] http://www.av.se
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet (2008). Vem är inte entreprenör? [Elektronisk resurs] Ljudbok
Leg. Sjukgymnasters riksförbund. (2012) Arbetsförmåga, del 1. Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer, samt Arbetsförmåga, del 2. Bedömningar och insatser. [Elektronisk resurs] Särtryck.
Toomingas A. (2008). Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur
Wheelan, SA. (2013) . Andra upplagan. Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur
WHO. Socialstyrelsen. (2010). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) – lång version. [Elektronisk resurs] http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1

Vetenskapliga artiklar tillkommer. Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Rapport och seminariumU G VG *4.50ObligatoriskV15
0002SeminariumU G#1.00ObligatoriskV15
0003SeminariumU G#1.00ObligatoriskV15
0004Laboration och seminariumU G#1.00ObligatoriskV15

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-15