KURSPLAN

Fysioterapi: Examensarbete 15 högskolepoäng

Physiotherapy: Thesis
Grundnivå, S0090H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i fysioterapins vetenskapliga grund och dess metoder, genomförandet av fysioterapeutiska åtgärder avseende undersökning och behandling med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och vetenskapliga aspekter motsvarande 75 hp i ämnet fysioterapi. Detta motsvarar godkänt betyg i följande kurser; S0058H/S0085H Fysioterapi: Fysisk träning och kapacitet, 7.5hp S0068H/S0083H Fysioterapi: Ämne, profession och rörelse 7.5hp S0062H/S0086H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi I, 7.5hp S0074H/S0084H Fysioterapi: Hälsofrämjande arbetssätt, 7.5hp S0071H/S0080H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion I, 15hp S0073H/S0081H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion II, 15hp S0070H/S0089H Fysioterapi: Människan och arbetslivet, 7.5hp S0069H/S0088H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi II, 7.5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett tillämpat forskningsetiskt synsätt kunna:
  1. Urskilja och motivera ett forskningsproblem i ämnet fysioterapi
  2. Planera och genomföra en datainsamling utifrån en forskningsetisk och metodologisk värdering
  3. Dokumentera, analysera och tolka insamlade data
  4. Framställa en strukturerad vetenskaplig rapport där de egna resultaten diskuteras i relation till metodologiska aspekter och annan forskning
  5. Försvara din egen rapport och kritiskt granska en annan rapport

Kursinnehåll
I kursen kommer studenten att:
  • fördjupa och tillämpa teoretiska kunskaper i vetenskaplig metod och fysioterapi i form av ett självständigt examensarbete under handledning som presenteras i form av en uppsats
  • utforma en skriftlig projektplan inklusive forskningsetiska överväganden
  • aktivt deltaga i 3 seminarier om projektarbeten inom kursen
  • granska och opponera på annan kursdeltagares uppsats.

Genomförande
Genomförandet av examensarbetet sker med hjälp av handledare med minst magisterexamen i fysioterapi och i par med en annan student. En studiehandledning som distribueras före kursstart och som finns tillgänglig på webben, visar kursens innehåll, upplägg och genomförande. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt handledning. Studenten skapar sin kunskap genom aktivt deltagande i dessa undervisningsmoment, eget teoretiskt och praktiskt arbete, studier av kurslitteratur och självständigt sökt litteratur relaterad till forskningsfrågan, samt diskussioner med lärare och andra studenter där kunskaper delas med varandra och på så sätt bidrar till det gemensamma kunskapsbyggandet inom kursens ramar.

Examination
Samtliga mål examineras genom skriftlig uppsats, dess försvar vid ett seminarium samt opposition på en annan uppsats (Prov 0001, 15 hp). Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen. För godkänt betyg på kurs krävs även e-publicering av uppsatsen enligt LTU:s anvisningar.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Förkunskapskraven till kursen ska vara fullgjorda senast sista vardagen innan läsperioden med examensarbeteskursen startar.


Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0001H.

Examinator
Irene Vikman

Övergångsbestämmelser
Kursen S0090H motsvarar kursen S0001H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R Ed (2015) Rehabilitation Research Principles And Applications Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781455759798
Backman, J.(2016) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. Lund

Rekommenderad
Ejlertsson G. (2019) Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (2017) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (litteraturuppsatser).
Forsberg C. Wengström Y. (2013) Att göra systematiska litteraturstudier: Stockholm: Natur och Kultur Akademisk
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2017) Tillämpad kvalitativ forskning inom Hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.
Trost, J. Hultåker O. (2016) Enkätboken, Studentlitteratur.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/).

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG *15.00ObligatoriskV15Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »