Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Examensarbete 15 högskolepoäng

Physiotherapy: Thesis
Grundnivå, S0090H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i fysioterapins vetenskapliga grund och dess metoder, genomförandet av fysioterapeutiska åtgärder avseende undersökning och behandling med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och vetenskapliga aspekter motsvarande 75 hp i ämnet fysioterapi. Detta motsvarar godkänt betyg i följande kurser; S0097H/S0085H/S0058H Fysioterapi: Fysisk träning och kapacitet, 7.5hp S0101H/S0083H/S0068H Fysioterapi: Ämne, profession och rörelse 7.5hp S0086H/S0062H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi I, 7.5hp S0084H/S0074H Fysioterapi: Hälsofrämjande arbetssätt, 7.5hp S0080H/S0071H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion I, 15hp S0102H/S0081H/S0073H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion II, 15hp S0089H/S0070H Fysioterapi: Människan och arbetslivet, 7.5hp S0088H/S0069H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi II, 7.5hp Förkunskapskraven till kursen ska vara fullgjorda senast sista vardagen innan läsperioden med examensarbeteskursen startar.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett tillämpat forskningsetiskt synsätt kunna:
  1. Urskilja och motivera ett forskningsproblem i ämnet fysioterapi
  2. Planera och genomföra en datainsamling utifrån en forskningsetisk och metodologisk värdering
  3. Dokumentera, analysera och tolka insamlade data
  4. Framställa en strukturerad vetenskaplig rapport där de egna resultaten diskuteras i relation till metodologiska aspekter och annan forskning
  5. Försvara din egen rapport och kritiskt granska en annan rapport

Kursinnehåll
I kursen kommer studenten att:
  • fördjupa och tillämpa teoretiska kunskaper i vetenskaplig metod och fysioterapi i form av ett självständigt examensarbete under handledning som presenteras i form av en uppsats
  • utforma en skriftlig projektplan inklusive forskningsetiska överväganden
  • aktivt deltaga i 3 seminarier om projektarbeten inom kursen
  • granska och opponera på annan kursdeltagares uppsats.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Genomförandet av examensarbetet sker med hjälp av handledare med minst magisterexamen i fysioterapi och i par med en annan student. En studiehandledning som distribueras före kursstart och som finns tillgänglig på webben, visar kursens innehåll, upplägg och genomförande. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt handledning. Studenten skapar sin kunskap genom aktivt deltagande i dessa undervisningsmoment, eget teoretiskt och praktiskt arbete, studier av kurslitteratur och självständigt sökt litteratur relaterad till forskningsfrågan, samt diskussioner med lärare och andra studenter där kunskaper delas med varandra och på så sätt bidrar till det gemensamma kunskapsbyggandet inom kursens ramar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Samtliga mål examineras genom skriftlig uppsats, dess försvar vid ett seminarium samt opposition på en annan uppsats (Prov 0001, 15 hp). Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen. För godkänt betyg på kurs krävs även e-publicering av uppsatsen enligt LTU:s anvisningar.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Förkunskapskraven till kursen ska vara fullgjorda senast sista vardagen innan läsperioden med examensarbeteskursen startar.


Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0001H.

Examinator
Irene Vikman

Övergångsbestämmelser
Kursen S0090H motsvarar kursen S0001H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2016) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. Lund
Olsson, H & Sörensen, S. (2021) Forskningsprocessen: kvalitativ och kvantitativa perspektiv. 4:e upplagan. Liber, Stockholm

Rekommenderad
Ejlertsson, G. (2019) Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (2017) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Studentlitteratur, Lund.
Forsberg,C. Wengström, Y. (2013) Att göra systematiska litteraturstudier: Stockholm: Natur och Kultur Akademisk
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2017) Tillämpad kvalitativ forskning inom Hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.
Trost, J. Hultåker, O. (2016) Enkätboken, Studentlitteratur, Lund.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/).

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG *15.00ObligatoriskV15Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-10-27