Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Grundläggande akupunktur 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Basic Acupuncture
Grundnivå, S0093H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i fysioterapins vetenskapliga grund och dess metoder, genomförandet av fysioterapeutiska åtgärder avseende undersökning och behandling med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och vetenskapliga aspekter motsvarande 60hp i ämnet fysioterapi. Kunskaper i grundläggande anatomiska begrepp och rörelseapparatens anatomi, samt smärtfysiologi.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt förhållningssätt, kunna:
  1. Tillämpa akupunkturbehandling
  2. Bedöma vetenskaplig evidens,  indikationer och kontraindikationer för akupunkturbehandling utifrån en patients/klients hälsotillstånd, målsättningar och kontext samt de egna kunskaperna och förutsättningarna för att ge akupunkturbehandling

Kursinnehåll
  • Akupunkturbehandling och el-akupunktur
  • Historik, fysiologisk teori och vetenskaplig evidens för akupunkturbehandling
  • Legala aspekter, hygienkrav samt indikationer och kontraindikationer för akupunkturbehandling

Genomförande
Manuella färdigheter i akupunktur tränas genom praktiska övningar med kurskamrater. Genom egna studier, föreläsningar och seminarier lär sig studenten om det vetenskapliga underlaget för akupunktur och dess historik, legala och hygieniska förutsättningar samt övar sin förmåga att göra bedömningar om behandlingens indikationer. Vetenskaplig evidens studeras i inlämningsuppgift.

Examination
  • Mål 1 examineras genom muntlig/praktisk tentamen och skriftlig tentamen, samt genom godkända laborationer.
  • Mål 2 examineras genom skriftlig tentamen samt inlämningsuppgift och seminarium. 

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0076H.

Examinator
Stina Rutberg

Övergångsbestämmelser
Kursen S0093H motsvarar kursen S0076H

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Carlsson C. (2010). Grundläggande akupunktur. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och annat kopierat material tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Vetenskapligt seminariumU G#1.00ObligatoriskV15
0004LaborationerU G#1.00ObligatoriskH15
0006Skriftlig tentamenU G VG *3.50ObligatoriskH15
0007Muntlig praktisk tentamenU G VG *2.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14