KURSPLAN

Fysioterapi: Fysisk kapacitet och träning 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Physical capacity and training
Grundnivå, S0097H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov



Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring kunna:
 1. Utforma och genomföra ett gruppträningsprogram för individer med goda rörelseförutsättningar
 2. Utföra, dokumentera och utvärdera tester för kondition och styrka
 3. Planera, instruera och genomföra ett individuellt utformat konditions- och styrketräningsprogram utifrån en individs förutsättningar och mål
 4. Presentera och diskutera uppnådda resultat i relation till metodaspekter och aktuell forskning efter en vetenskaplig rapportstruktur
 5. Muntligt försvara och diskutera egna och andras uppnådda resultat från vetenskaplig utgångspunkt
 6. Utföra, analysera och dokumentera en enklare rörelseanalys utifrån givna förutsättningar

Kursinnehåll
 • Gruppträning på land och i vatten med målgruppsanpassning
 • Styrketräning och testning av muskelstyrka utifrån teori och praktiskt genomförande
 • Konditionsträning utifrån teori och praktiskt genomförande
 • Testning av kondition genom submaximalt cykelergometertest (Åstrand) teori och praktiskt genomförande
 • Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och forskningsmetodik med tillämpning i fysioterapi samt vetenskapens roll i samhället
 •  Forskningsparadigm i fysioterapi
 • Granskning av vetenskapliga artiklar
 • Utformning av en vetenskaplig rapport inklusive problemformulering i relation till aktuell forskning i ämnet samt referenshantering
 • Lära sig att utföra en enklare screening och rörelseanalys av rörelseapparaten med syfte att detektera felaktigt utförande och brister i rörelseutförande och muskelbalans

Genomförande
Lärandet i kursen bygger i stor utsträckning på studentens egna aktiviteter såväl individuellt som i basgrupper. Lärandet sker genom föreläsningar, laborationer, egen fysisk träning, studier av litteratur inklusive vetenskapliga artiklar.  Lärandet i gruppträning sker i form av uppgifter i grupp där gruppen utformar ett gruppgymnastikpass som varvas med metodlektion i praktiskt genomförande och föreläsningar. Lärandet i styrketräning och konditionsträning och tester av styrka och kondition sker i form av uppgifter i grupp där studenten testar och skapar ett individuellt utformat styrketräningsprogram åt en kurskamrat samtidigt som studenten själv följer ett individuellt utformat konditions- och styrketräningsprogram. Studentens egen genomförda träning dokumenteras i form av en träningsdagbok. Fullföljande av det individuella konditions- och styrketräningsprogram är obligatoriskt för godkänt. Lärandet i vetenskaplig metod sker genom egna studier, föreläsningar samt diskussioner och tillämpas genom utformning av en vetenskaplig rapport och artikelgranskning med tillhörande examinerande seminarium.

Examination
 • Mål 1 examineras praktiskt med framförande av gruppträningsprogram samt skriftlig inlämning av gruppträningsprogrammet (prov 0001).
 • Mål 2-3 och 6 examineras med individuella inlämningsuppgifter avseende styrke-och konditionsträningsprogram och genomförda tester samt praktisk examination gällande styrketräning och screening (prov 0002). 
 • Mål 4-5 examineras med en vetenskapligt utformad individuell skriftlig rapport och seminarium (prov 0003)  

Övrigt
Denna kurs utgör grunderna för fortsatta studier i fysioterapi vad gäller bedömning, analys och individanpassad träning.
Kursen ges på grundnivå.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0058H och S0085H.

Examinator
Jenny Jäger

Övergångsbestämmelser
Kursen S0097H motsvarar kursen S0085H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson G (2011). Nya konditionstest på cykel, Bok & tabellhäfte. SISU idrottsböcker, 2011. ISBN: 9789186323103
Larsen, F, Mattson M (2013). Kondition och uthållighet: för träning, tävling och hälsa. Danskt band. ISBN 9789186323677
Olsson H & Sörensen S (2011) Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Liber ISBN 978-91-47-10051-4
Solgevik A, Lövdahl L, Norlin P (2008). Gympa - instruktörsutveckling
Sveriges akademiska idrottsförbundToppakademin. ISBN: 978-91-633-2537-3
Augustsson, J., Karlsson, K., Thomeé, R., Augustsson S (2019). Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. SISU Idrottsböcker. ISBN: 978-91-7727-045-4


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Gruppträning; praktisk, skriftligU G#1.50ObligatoriskV18
0002Styrke- och konditionsträningU G VG *3.50ObligatoriskV18
0003Vetenskaplig metodU G VG *2.50ObligatoriskV18