Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion III 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy, assessment, intervention and interaction III
Grundnivå, S0100H
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper om - rörelseapparatens, andnings- och cirkulationsorganens anatomi, fysiologi samt smärtfysiologi (M0080H, M0077H), - etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos vid sjukdomar och skador under livsspannet (M0078H, M0079H). - rörelseapparatens funktionella anatomi och biomekanik (S0080H). - kunskaper om principer, teorier och modeller för motorisk kontroll och motorisk inlärning (S0083H). - kunskaper och färdigheter i; styrke- och konditionsträning, basal kroppskännedom, i hälsofrämjande arbetessätt avseende fysisk aktivitet och kost samt i att analysera en vetenskaplig text (S0097H, S0084H). - kunskaper och färdigheter i metoder som tillämpas i sjukgymnastik/fysioterapi för att mäta och bedöma rörelseförmåga, led- och muskelfunktion, andning, cirkulation och kondition samt psykisk funktionsnedsättning (S0080H, S0081H). Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi I (S0086H).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avlutad kurs ska studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt synsätt, för personer med förändrad funktion och/eller smärttillstånd i columna kunna:
  1. Med fysioterapeutiska metoder, utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv, undersöka, analysera och bedöma vad som begränsar eller riskerar att begränsa personers hälsa och förmåga till rörelse och aktivitet i det dagliga livet.
  2. Kunna redogöra för dessa personers funktionstillstånd utifrån kroppsfunktion och – struktur, aktivitet och delaktighet (ICF-dimensioner).
  3. Redogöra för relevanta utvärderingsinstrument inom respektive berört område.
  4. Med fysioterapeutiska metoder, utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv och evidensbaserad medicin motivera, utforma och genomföra åtgärder som förbättrar och bibehåller funktionsförmåga, förebygger funktionsnedsättning och främjar hälsa.
  5. Visa kunskaper som leder till ett inkluderande bemötande av våldsutsatta och kunskaper för att bidra till förändrade attityder i samhället

Kursinnehåll
  • Fysioterapeutisk undersökning baserad på teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.
  • Fysioterapeutisk bedömning baserad på teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.
  • Fysioterapeutisk åtgärd baserad på teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.
  • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lärandet i kursen sker genom självständigt arbete, träning tillsammans med studiekamrater, grupparbeten, webbaserade övningar samt föreläsningar och lektioner där teori och handledda metodövningar integreras. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom:

Muntlig och praktisk examination. (prov 5, 3,5 hp. U, G, VG)
Skriftlig tentamen (prov 6, 1,0 hp U, G, VG)
Seminarium och skriftliga rapporter. (prov 7, 2,0 hp. U, G)
Delexamination muntlig och praktisk (prov 3, 0,5 hp. U, G)
Skriftlig examination (prov 4, 0,5 hp. U, G)


Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs motsvarar/ersätter kurs S0082H/S0045H.

Examinator
Ulrik Röijezon

Övergångsbestämmelser
Kursen S0100H motsvarar kursen S0082H

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan
studiestart)
Kaltenborn FM. (2018). Manual mobilization of the joints. The Spine, Volume II:
Joint Examination and Basic Treatment [With DVD]. 7th Edition. Orthopedic Physical Therapy
Products (OPTP) ISBN 10: 8270542032 ISBN 13: 9788270542031
* Neumann D.A. (2016). Kinesiology of the Musculoskeletal System - Foundations for Rehabilitation, Elsevier Health Sciences, ISBN: 9780323287531
* Petty, N. (ed.) (2017), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment
5th Ed. Elsevier Health Sciences, London, Storbritannien. ISBN: 9780702067174
*Lundvik Gyllensten, A., Skoglund, K., & Wulf, I. (2015). Basal Kroppskännedom:
Den Levda Kroppen. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144086637
* Denison, E. & Åsenlöf, P. (2012) Beteendemedicinska tillämpningar i
sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144059358
*Röijezon (ed.) (2019), Motorisk kontroll och inlärning – Med inriktning mot
muskuloskeletal rehabilitering. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074177
*Webbaserad kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
http://webbkursomvald.se/

Artiklar, utdrag och rapporter kan tillkomma.
*Litteraturen har använts i tidigare kurser


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Delexamination muntlig och praktiskU G#0.50ObligatoriskH19
0004Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationerU G#0.50ObligatoriskH19
0005Funktionsstörning columna muntlig/praktisk/skriftlig examinationU G VG3.50ObligatoriskH22
0006Skriftlig tentamenU G VG1.00ObligatoriskH22
0007Sjukgymnastisk behandling i ett biopsykosocialt perspektiv rapport/seminariumU G#2.00ObligatoriskH22

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11