KURSPLAN

Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion III 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy, assessment, intervention and interaction III
Grundnivå, S0100H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper om - rörelseapparatens, andnings- och cirkulationsorganens anatomi, fysiologi samt smärtfysiologi (M0080H, M0077H), - etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos vid sjukdomar och skador under livsspannet (M0078H, M0079H). - rörelseapparatens funktionella anatomi och biomekanik (S0080H). - kunskaper om principer, teorier och modeller för motorisk kontroll och motorisk inlärning (S0083H). - kunskaper och färdigheter i; styrke- och konditionsträning, basal kroppskännedom, i hälsofrämjande arbetessätt avseende fysisk aktivitet och kost samt i att analysera en vetenskaplig text (S0097H, S0084H). - kunskaper och färdigheter i metoder som tillämpas i sjukgymnastik/fysioterapi för att mäta och bedöma rörelseförmåga, led- och muskelfunktion, andning, cirkulation och kondition samt psykisk funktionsnedsättning (S0080H, S0081H). Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi I (S0086H).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avlutad kurs ska studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt synsätt, för personer med förändrad funktion och/eller smärttillstånd i columna kunna:
  1. Med fysioterapeutiska metoder, utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv, undersöka, analysera och bedöma vad som begränsar eller riskerar att begränsa personers hälsa och förmåga till rörelse och aktivitet i det dagliga livet.
  2. Kunna redogöra för dessa personers funktionstillstånd utifrån kroppsfunktion och – struktur, aktivitet och delaktighet (ICF-dimensioner).
  3. Redogöra för relevanta utvärderingsinstrument inom respektive berört område.
  4. Med fysioterapeutiska metoder, utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv och evidensbaserad medicin motivera, utforma och genomföra åtgärder som förbättrar och bibehåller funktionsförmåga, förebygger funktionsnedsättning och främjar hälsa.
  5. Visa kunskaper som leder till ett inkluderande bemötande av våldsutsatta och kunskaper för att bidra till förändrade attityder i samhället

Kursinnehåll
  • Fysioterapeutisk undersökning baserad på teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.
  • Fysioterapeutisk bedömning baserad på teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.
  • Fysioterapeutisk åtgärd baserad på teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.
  • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Genomförande
Lärandet i kursen sker genom självständigt arbete, träning tillsammans med studiekamrater, grupparbeten, webbaserade övningar samt föreläsningar och lektioner där teori och handledda metodövningar integreras. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

Examination
Kursen examineras genom:

Muntlig och praktisk examination med teoretiska inslag. (prov 1, 4,5 hp. U, G, VG) 
Seminarium och skriftliga rapporter. (prov 2, 2,0 hp. U, G)
Delexamination muntlig och praktisk (prov 3, 0,5 hp. U, G)
Skriftlig examination (prov 4, 0,5 hp. U, G)

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs motsvarar/ersätter kurs S0082H/S0045H.

Examinator
Tommy Calner

Övergångsbestämmelser
Kursen S0100H motsvarar kursen S0082H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
* Holmström E & Moritz U. (2007). Rörelseorganens funktionsstörningar, klinik och sjukgymnastik. Studentlitteratur Lund
* Kaltenborn FM. (2012). Manual mobilization of the joints. The Spine, Volume II: Joint Examination and Basic Treatment [With DVD] Orthopedic Physical Therapy Products (OPTP) ISBN: 9780011992044
* Petty, N. (ed.) (2011), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4’ed. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702029905
* Roxendal G. & Winberg A. (2002). Levande människa. Natur och kultur. Falköping.
* Denison, E. & Åsenlöf, P. (2012) Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur
Röijezon (ed.) (2019), Motorisk kontroll och inlärning – Med inriktning mot muskuloskeletal rehabilitering. Lund: Studentlitteratur.
Webbaserad kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer http://webbkursomvald.se/

Artiklar, utdrag och rapporter kan tillkomma.
*Litteraturen har använts i tidigare kurser


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Funktionsstörning columna muntlig/praktisk/skriftlig examinationU G VG4.50ObligatoriskH19
0002Sjukgymnastisk behandling i ett biopsykosocialt perspektiv rapport/seminariumU G#2.00ObligatoriskH19
0003Delexamination muntlig och praktiskU G#0.50ObligatoriskH19
0004Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationerU G#0.50ObligatoriskH19