Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Stokastiska signaler 7,5 högskolepoäng

Stochastic signals
Avancerad nivå, S7001E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Signalbehandling
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Underhållsteknik, Datateknik

Behörighet

kurserna S0001E Signalanalys och S0008M Sannolikhetslära och statistik, eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomförd kurs ska studenten kunna: 
Använda matematiska och statistiska metoder för att behandla slumpmässigt varierande signaler, störningar och brus. Skatta slumpmässiga parametrar, estimera signaler och parametrar ur brus, separera slumpmässigt sammansatta signaler, beräkna skattningsfel, beräkna den statistiska påverkan av linjära tidsinvarianta system på slumpmässiga signaler, utveckla detektorer för signaler i brus, beräkna och skatta det spektrala innehållet i slumpmässiga signaler. Studenterna skall kunna implementera, utvärdera, och analysera ovanstående koncept i Matlab, samt presentera och demonstrera resultaten i skriftliga grupprapporter 

Kursinnehåll
Tillämpningar av stokastiska signaler finns inom många områden som t.ex. elektroteknik, signalbehandling, bildbehandling, kommunikationsteknik, reglerteknik, mätsystem, medicin, ekonomi.

Studenten ska efter genomförd kurs ha kunskap och förståelse beträffande:  

• Stokastiska variabler, funktioner av stokastiska variabler, fördelningsfunktioner, täthetsfunktioner
• Väntevärden och moment, stokastiska vektorer, centrala gränsvärdessatsen
• Parameterskattning, Maximum Likelihood skattning, linjär skattning
• Minimum mean squared error (MMSE) estimering, linjär MMSE estimering, statistisk ortogonalitet,
• Bayesiansk beslutsteori, hyptesprövning och detektering, likelihood ratio test
• Stokastiska sekvenser, stokastiska processer, stationäritet
• Autokorrelation, korskorrelation
• Linjära tidsinvarianta system och svagt stationära sekvenser och processer, filtrering av slumpmässiga signaler
• Spektraltäthet, vitt brus
• Ergodicitet, Wiener filter, spektral estimering


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar, inlämningsuppgifter och obligatoriska laborationer.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg och godkända laborationer. Vid den skriftliga tentamen skall studenterna kunna uppvisa god problemlösningsförmåga och förståelse beträffande ovanstående kursmål.
Alla datorlaborationsuppgifter måste vara godkända för att få godkänt på kursen, men det slutgiltiga kursbetyget fastställs av betyget på den skriftliga tentamen. 


Examinator
Rickard Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen S7001E motsvarar kursen SMS029

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing, 4/E (2012).
Henry Stark, John W Woods. Pearson Higher Education. ISBN 0273752286.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#1.50ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16