KURSPLAN

Svenska 7 för ämneslärare i gymnasieskolan 30 Högskolepoäng

Swedish 7 for Subject Teachers in Upper Secondary School.
Avancerad nivå, S7001P
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

S0045P Svenska 6 för ämneslärare i gymnasieskolan


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen består av tre delmoment

Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 10 hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • Utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med svenskämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
  • kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde

Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 10 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

  • beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
  • tillämpa metodologiska, analytiska, teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde

Lärandemål för moment 3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 10 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

  • planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

Kursinnehåll
  • Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
  • Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
  • Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
  • Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Genomförande
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer handledningstillfällen som stödjer studenten under processens gång. Handledning sker enskilt eller i grupp.

Examination
Moment 1 Provnr 0001: Forskningsfråga/or/och sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområden
Moment 2 Provnr 0002 : Teoretiskt ramverk och metodisk ansats i relation till problemområdet.
Moment 3 Provnr 0003: Resultat och diskussion av det vetenskapliga arbetet

Examinator
Lena Manderstedt

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avgörs i samarbete med handledare och examinator.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig examination, mom 110.0U G VG
0002Skriftlig examination, mom 210.0U G VG
0003Skriftlig examination, mom 310.0U G VG