Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Branddynamik II 7,5 högskolepoäng

Fire dynamics II
Avancerad nivå, S7002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

S0003B Branddynamik I eller motsvarande kunskaper


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  Efter godkänd kurs ska studenten kunna
• förklara och lösa problem för hur branden utvecklas avseende alstring av rök och giftiga gaser samt rökfyllnadstider vid rumsbränder
• förklara och genomföra beräkningar om branddetektion 
• förklara och genomföra beräkningar om ventilationssystem och brandgasspridning 
• förklara grunderna för hur datorprogram används för simulering av brandutveckling i byggnader samt lösa problem med ett tvåzonsprogram


Kursinnehåll
Kursen behandlar bevarandeekvationer och hur dessa används för att beräkna rökfyllnad vid rumsbränder. En datorlaboration ingår i kursen där en tvåzonsmodell används för att numeriskt beräkna rökfyllnad i mer komplexa scenarier. Brandgasventilation är en central del av kursen och behandlas på en grundläggande nivå, baserad på grundläggande fluidmekaniska principer, såväl som på en mer praktisk nivå. Även brandrökens koncentration av giftiga gaser behandlas utifrån begreppet yield och plymekvationer. Slutligen berörs även detektion av bränder i kursen.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, datorlaboration, samt grupparbete med muntlig och skriftlig redovisning och quiz. Vid föreläsningarna presenteras kursinnehållet dels översiktligt men vissa moment behandlas i dessutom i detalj. Datorlaborationen består av en gemansam genomgång med obligatorisk närvaro och genomförs sedan i grupper som skriver varsin rapport. Grupparbetet behandlar kursinnehållet vetenskapliga grund och består av studier av forskningsartiklar och presentation av dessas innehåll. Grupparbetet kompletteras med en individuell quiz. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande sätt. Hela kursinnehållet examineras med en skriftlig tentamen med betygsskala U 3 4 5. För att bli godkänd på kursen behöver studenten dessutom tillsammans med sin grupp ha genomfört datorlaborationen och skrivit en laborationsrapport som godkänts av lärare. Grupparbetet examineras genom muntlig presentation samt opponering på andra grupper. Quizen examineras genom rättning i Canvas. Närvaro är obligatorisk vid introduktionen till datorlaborationen samt vid presentationen av grupparbetet.


Övrigt
Kursen S7002B motsvarar kursen ABS128.

Examinator
Michael Försth

Övergångsbestämmelser
Kursen S7002B motsvarar kursen ABS128

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
2020-12-11
Karlsson, B. and Quintiere, J.G.: Enclosure Fire Dynamics

Tomas Fagergren, Gunnar Bergman: Brandskydd, Styrning och övervakning I ventilationssystem och brandkontrolsystem, Brandskyddslaget, 2012

Nilsson, D., & Holmstedt, G. (2008). Kompendium i aktiva system - detektion. (LUTVDG/TVBB--7030--SE; Vol. 7030). Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Brandteknik och riskhantering.

Presentationsmaterial och artiklar på Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17