Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, Stålbyggnad 30 Högskolepoäng

Final Year Project, Steel Structions
Avancerad nivå, S7003B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Vår 2015 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Stålbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Studenten skall, med normal studietakt, kunna avlägga examen inom ett år efter examensarbetets start. Examinatorn avgör i varje enskilt fall vilka speciella kurser som krävs för att kunna genomföra examensarbetet. Normalt krävs minst 15 poäng i ämnet stålbyggnad.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska i examensarbetet enskilt eller tillsammans med en annan student behandla en given uppgift och redovisa resultatet. Examensarbetet skall ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller avancerat utredningsarbete. Du ska kunna: • Tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett eget valt utrednings eller mindre forskningsprojekt. • Planera och strukturera forsknings/utredningsarbetet • Arbeta efter tidplan • Skriva en rapport av typen enklare forskningsrapport eller utredningsrapport • Presentera innehållet i rapporten muntligt • Utforma en presentation • Analysera och dra slutsatser av undersökningsresultat Du ska förstå: • Behovet av samverkan i FoU sammanhang Du ska känna till: • FoU processens delar • Hur FoU projekt byggs upp och skapas • Implementering av FoU resultat

Kursinnehåll
Innehållet i kursen utformas tillsammans med studenten/studenterna när val av examensarbete har gjorts.

Genomförande
Bestäms i anslutning till planeringen av examensarbetet

Examination
Presenterar eget examensarbete muntligt och skriftligt Opponerar vid presentation av annan students examensarbete. Deltar vid presentationen av minst två examensarbeten utöver de ovan nämnda. Examinator: Utses av ämnesföreträdaren/kontaktpersonen.

Examinator
Milan Veljkovic

Övergångsbestämmelser
Kursen S7003B motsvarar kursen ABS550

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestäms i anslutning till planeringen av examensarbetet.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Påbörjat examensarbete0.0U G#
0004Skriftlig rapport och muntlig redovisning30.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-08-18