KURSPLAN

Specialpedagogik som samhällsuppdrag - ideologi och forskningsfält 15 högskolepoäng

Special Education as a Social Function - Ideology and Research Fields
Avancerad nivå, S7003P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen omfattande heltid. Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse  
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 

• beskriva och förklara olika perspektiv på specialpedagogik utifrån historiska, nutida och internationella aspekter liksom utifrån sociala positioner (t.ex. genus, klass och etnicitet),

• utveckla kunskap om specialpedagogik som vetenskap i relation till den beprövade specialpedagogiska erfarenheten och samhällsuppdraget,

• identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt

• visa kunskap om hur olika perspektiv på specialpedagogik påverkar den pedagogiska verksamheten på individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå. 

Färdighet och förmåga  
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

• redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska resonemang, tillämpbara metoder och etiska överväganden i en specialpedagogisk tillämpning,

• redogöra för, kritiskt granska och problematisera olika vetenskapliga metoder och datainsamlingstekniker samt

• visa grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 

• reflektera över och värdera juridiska och etiska förhållningssätt i relation till den egna professionen med fokus på en relationell kompetens,

• visa självkännedom och empatisk förmåga,

• visa grundläggande förmåga att kritiskt granska och värdera det specialpedagogiska uppdraget med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter samt

• visa grundläggande förmåga att kritiskt granska och värdera diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskola och skola.


Kursinnehåll

• Grundläggande relationella kompetenser inom den specialpedagogiska praktiken.

• Reflektioner över juridiska och etiska förhållningssätt i relation till den egna professionen med fokus på en relationell kompetens.

• Studier av specialpedagogiken ur ett vetenskapligt, historiskt och samhällsperspektiv.

• Reflektioner över sociala och medicinska förklaringsmodeller liksom diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

• Centrala begrepp relaterade till specialpedagogiken som vetenskap, exempelvis inkludering, delaktighet, tillgänglighet, normalitet, förhållningssätt och hälsobegreppet.

• Möjlighet till fördjupning inom ett valfritt område i form av en verksamhetsförlagd fältstudie i specialpedagogisk verksamhet, exempelvis inom elevhälsa. 


Genomförande

Kursen genomförs som distanskurs med campusförlagda heldagsträffar vid LTU 3-4 träffar á 2-4 dagar samt via distansöverbryggande teknik. Mellan träffarna förekommer nätbaserad kommunikation och därför är nätuppkoppling, webkamera samt hörlurar och mikrofon ett krav för deltagande. Föreläsningar, workshops och seminarier varvas med övningar som samtals- och värderingsövningar.  


Examination

Obligatoriska examinerande inslag i form av litteraturseminarier och pedagogiska caféer. Examination sker dels genom aktivt deltagande vid muntliga seminarier som behandlar kursens olika teman, dels genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter. Ett praxisnära utvecklingsarbete inom ett specialpedagogiskt område examineras i kursen. 


Övrigt

Innehåll och genomförande beskrivs utförligt i kursrummet i Canvas där även examinationer och betygskriterier förtydligas.  


Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ahlberg, A. (2015). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik: att bygga broar. Stockholm: Liber.

Aspelin, J. & Persson, S. (2013). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups.

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.

Edling, C. & Liljeros, F. (red.) (2010). Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning. Malmö: Liber.

Eriksson-Gustavsson, A., Göransson, K. & Nilholm, C. (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur.

Gardelli, V. (2016). To Describe, Transmit or Inquire: Ethics and technology in school. Luleå University of Technology, Luleå. (Utdrag)

Glina, M. (2009). Democracy as Morality: Using Philosophical Dialogue to Cultivate Safe Learning Communities. Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 29(1), 31–38.

Hjörne, E. & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur.

Nilsson, D., Gardelli, V., Backman, Y. & Gardelli, T. (2015). To Colorize a Worldview Painted in Black and White: Philosophical dialogues to reduce the influence of extremism on youths online. International Journal of Humanities and Social Science, 5(1), 64-70.

Persson, B. (2019). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (Upplaga 4). Stockholm: Liber.

Skolverket (2013). Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder. Sid. 82-88 (om filosofiska samtal). [Elektronisk resurs: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2579]

Aktuella dokument från Skolverket.

Ytterligare litteratur i form av aktuella artiklar och rapporter tillkommer.

Valbar litteratur i samråd med kursledare inom valt fördjupningsområde.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002LitteraturseminarierU G#2.00ObligatoriskH16
0005KursuppgifterU G#3.00ObligatoriskH17
0006FältstudieU G#2.00ObligatoriskH17
0007Skriftlig individuell examinationsuppgiftU G VG *4.00ObligatoriskH17
0008InlämningsuppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH17