KURSPLAN

Specialpedagogik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv 7,5 högskolepoäng

Special Education from an Interdisciplinary Perspective
Avancerad nivå, S7004P
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-11-04

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen omfattande heltid. Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

• fördjupat redogöra för specialpedagogiken som vetenskap och över dess tvärvetenskapliga prägel samt

• fördjupat redogöra för och problematisera den samhälleliga målsättningen om alla barns/elevers utveckling och lärande.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

• fördjupat problematisera sociala positioner (exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektivet) i relation till identitet och det specialpedagogiska kunskapsfältet,

• analysera jämlikhet och mångkulturalitet med utgångspunkt i ett makt- och delaktighetsperspektiv samt

• visa fördjupad förmåga att tillämpa olika teoretiska analysverktyg.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

• reflektera över egna reaktioner och förhållningssätt i mötet med olika lärandeperspektiv med fokus på samarbetslärande och inkludering och segregering. 


Kursinnehåll

• En fördjupning i hur olika teoribildningar synliggör marginaliseringsprocessen.

• Avancerad förståelse för hur specialpedagogiska teorier synliggör ett komplext samspel mellan strukturella, institutionella och individuella faktorer och hur detta samspel kan verka exkluderande eller inkluderande.

• Jämlikhet, mångkulturalitet, identitet och inkluderande utbildningssystem studeras med utgångspunkt i ett makt- och delaktighetsperspektiv. 


Genomförande

Kursen genomförs som distanskurs med campusförlagda heldagsträffar vid LTU 2-3 träffar á 2-4 dagar samt via distansöverbryggande teknik. Mellan träffarna förekommer nätbaserad kommunikation och därför är nätuppkoppling, webkamera samt hörlurar och mikrofon ett krav för deltagande. Föreläsningar, workshops och seminarier varvas med övningar som samtals- och värderingsövningar.    


Examination

Kursens mål examineras dels genom aktivt deltagande vid muntliga seminarier som behandlar kursens olika teman, dels genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter. I kursen ingår obligatoriska examinerande inslag i form av litteraturseminarier och pedagogiska caféer. 


Övrigt

Innehåll och genomförande beskrivs utförligt i kursrummet i Canvas där även examinationer och betygskriterier förtydligas.  


Examinator
Greta Lindberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart).

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.

Björk-Willén, P. (red.) (2018). Svenska som andraspråk i förskolan. Stockholm: Natur och Kultur.

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. Valda delar.

Bunar, N. (red.) (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och Kultur.

Göransson, K. & Nilholm, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings – a critical analysis of research on inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 29:3, 265-280. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2014.933545?scroll=top&needAccess=true

Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (red.) (2016). Skolans möte med nyanlända. (Första upplagan). Stockholm: Liber.

Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Persson, B. & Persson, E. (2016). Inkludering och socialt kapital: skolan och ungdomars välbefinnande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Persson, E. (2013). Raising Achievement Through Inclusion. International Journal of Inclusive Education, 17(11), 1205-1220. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603116.2012.745626

Sandström, M., Stier, J. & Nilsson, L. (red.) (2014). Inkludering: möjligheter och utmaningar. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001KursuppgifterU G#2.00ObligatoriskV17
0002LitteraturseminariumU G#1.00ObligatoriskV17
0003InlämningsuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskV17