Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Temperaturberäkning i konstruktioner 7,5 Högskolepoäng

Temperature analysis of structures
Avancerad nivå, S7005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Förutsätter förkunskaper motsvarande S0006B, Brandtekniska beräkningar


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenterna:
• ha fördjupad förståelse för de grundläggande processerna inom värmetransport och praktiskt kunna tillämpa dessa kunskaper inom brandtekniken,
• känna till grunderna i enkla brandmodeller avseende alstring av värme och uppkomst av höga temperaturer och strålning,
• kunna beräkna temperatur i byggnadskonstruktioner av stål, betong och trä, samt inverkan av passivt brandskydd,
• kunna göra numeriska beräkningar med spread sheet program av typen Excel,
• kunna använda och behärska datorprogram för numerisk beräkning av temperatur i brandutsatta konstruktioner

Kursinnehåll
Kursens innehåll kan sammanfattas med nedanstående punkter:
• Repetition av grunderna i värmelära med tillämpning inom brandtekniken.
• Beräkning av temperatur med enkla numeriska modeller.
• Beräkning av temperatur och termisk påverkan med numerisk brandmodell, FDS.
• Beräkning av temperatur i brandutsatt konstruktioner med finit elementmetod.

Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, projektuppgifter, laborationer och arbete med övningsuppgifter. Eget arbete med utveckling av applikationer i Excel och temperaturberäkning med hjälp av FEM-program har stor betydelse för förståelse och inlärning av kursen. Brandpåverkan från FDS simulering används som indata för FEM-analys. Vid räkneövningarna kommer beräkningar att göras i Excel eller Matlab. Ny version av FEM- programmet TASEF kommer att introduceras för beräkning av temperatur.  Eleverna förväntas ha tillgång till datorer. Laborationer kommer att genomföras i brandprovningsugn för att studera effekten av skydd av konstruktioner. Undervisning i klassrum sker på svenska men labbhandledningar och studenternas skriftliga rapporter skall vara på engelska. Vid lektionerna genomgås de olika momenten ovan muntligt och kompletteras med räkneövningar. Det finns en lärobok som tagits fram för kursen och som täcker hela kursinnehållet. Mer information om inlämningsuppgifter och laborationer kommer att läggas på Fronter och presenteras på lektioner. Kursen avslutas med muntlig redovisning och opponering från klassen och läraren. Läraren väljer gruppsammansättning.

Examination
För att erhålla godkänt betyg krävs att alla inlämningsuppgifter och rapporten från laborationen är godkända. Deltagande i redovisningarna och laborationen är obligatoriska.

Examinator
Michael Försth

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3
Egna kompendier och utdelat material
Wickström, U. Temperature Calculation in Fire Safety Engineering, Springer.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13