Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad branddynamik 7,5 högskolepoäng

Applied Fire Dynamics
Avancerad nivå, S7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Genomgångna kurser i Branddynamik 1 och Branddynamik 2


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  Efter godkänd kurs ska studenten kunna
• förklara byggprodukters och lös inrednings brandegenskaper 
• förklara provningsmetoder och brandklassifikation av produkter 
• förklara och genomföra beräkningar på antändlighet, flamspridning, angiven värmeeffekt 
• lösa problem med datorprogrammet Fire Dynamics Simulator, FDS 
• förklara och lösa problem inom brandteknisk dokumentation och brandskyddsteknisk projektering  

Kursinnehåll
I inledande föreläsningar presenteras CFD, Computational Fluid Dynamics och speciellt FDS-kodens användningsområde och uppbyggnad av indatafil. Kursen innehåller förklaring av de aktuella byggreglerna och illustrerar de brandtekniska krav som samhället ställer på nya byggnader. Betydelsen och begränsningar av den analytiska dimensioneringen av byggnaders brandsäkerhet diskuteras från myndighetens och brukarens perspektiv. Brandegenskaper för trä, olika plastmaterial, mineralull mm och dess användning som ytbeklädnad, isolering och andra användningsområden i byggnader diskuteras. Utöver det visas brandegenskaper för material i möbler och annan lös inredning t.ex. textilier, stoppnings material.Termiska modeller för antändning och flamspridning, avgiven värmeeffekt, och relativ betydelse för parametrar såsom termisk tröghet för brandförloppet kommer att presenteras, liksom analys av rökproduktion och produktion av giftiga gaser från brandrök.
Brandparametrar som används att deklarera produkters brandegenskaper och deras användning och koppling till teori samt bakgrund till Internationell standardisering ISO, IMO, CEN presenteras.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer, inlämningsuppgifter samt konsultation med lärare. Vid föreläsningarna och räkneövningarna i FDS ska eleverna arbeta i grupper och varje grupp ska ha tillgång till en bärbar dator. Kursen består i sin helhet av fyra inlämningsuppgifter, varav en inom materialegenskaper, två inom FDS, och en inom brandskyddsteknisk projektering, som genomförs i grupper och som rapporteras i skriftlig rapport och muntlig redovisning.Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom att de fyra skriftliga rapporterna ska vara godkända av lärare samt genom att lärare intygat att studenten aktivt presenterat, och deltagit i diskussioner vid andras presentationer, vid presentationerna av inlämningsuppgifterna. Betygsskalan på kursen är G U. Närvaro är obligatorisk vid alla undervisningstillfällen och eventuell frånvaro ska kompenseras med muntligt förhör med lärare för att säkerställa att studenten tillgodogjort sig de kunskaper som presenterats vid det missade undervisningstillfället.


Examinator
Michael Försth

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
2020-12-11

Litteratur:
- User’s Guide, Fire Dynamic Simulator, National Institute of Standards and Technology
- Technical Reference Guide, Fire Dynamic Simulator, National Institute of Standards and Technology
- Brandskyddshandboken 2014
- Kompendier

Som referenslitteratur även SFPE-handbook

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-15

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17