KURSPLAN

Projekt i signaler och system 15 Högskolepoäng

Project in Signals and Systems
Avancerad nivå, S7008E
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för systemteknik 2007-12-17 att gälla från H08.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Signalbehandling
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet samt djupa kunskaper inom reglerteknik eller signalbehandling motsvarande minst 22,5 högskolepoäng inom dessa ämnen.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna:

  • visa förmåga att, i grupp, kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa en problemställning inom reglerteknik eller signalbehandling
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av kunskap för att lösa en problemställning inom reglerteknik eller signalbehandling
  • visa förmåga att delta i utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom reglerteknik eller signalbehandling
  • visa förmåga att diskutera och redogöra för utvecklingsarbetet både muntligt och skriftligt med specialister såväl som lekmän.

Kursinnehåll
Kursen bygger i hög grad på deltagarnas engagemang. Examinator definierar de uppgifter som ska lösas, efter förslag från studenterna. Uppgiften kan bestå av ett praktiskt problem inom reglerteknik eller signalbehandling men även att fördjupa sig teoretiskt inom ett specifikt delområde. Studenterna planerar och genomför problemlösningen självständigt med stöd av handledare. I kursen kan även ingå en studieresa. Kursinnehållet specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella tillfället.

Genomförande
Arbetet redovisas muntligt vid regelbundna möten med handledaren under kursens gång. Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.

Examination
Obligatorisk närvaro vid muntliga redovisningar av arbetets fortskridande. Slutresultatet redovisas med en skriftlig rapport, ett seminarium och eventuellt en poster. Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.

Övrigt
Kursen kan ej kombineras i examen med annan projektkurs på avancerad nivå från Institutionen för system- och rymdteknik.

Examinator
Andreas Johansson

Övergångsbestämmelser
Kursen S7008E motsvarar kursen S7005E

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Projektkurserna på avancerad nivå på System- och rymdteknik är forskningsnära, problembaserade kurser där litteraturen ej kan fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt15.0U G#

Studiehandledning