KURSPLAN

Sjukgymnastik äldres hälsa I 7,5 Högskolepoäng

Physical therapy Health among older people I
Avancerad nivå, S7010H
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Kandidatnivå varav 90 Hp i ämnet sjukgymnastik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt förhållningssätt:
 1. Förklara och diskutera åldrandets effekter på funktion, aktivitet, delaktighet och hälsa
 2. Redogöra för vanliga och viktiga sjukdomar och tillstånd under åldrandet och värdera funktionsbegränsningar som kan uppkomma i samband med dessa
 3. Relatera till begreppet frailty
 4. Relatera till begreppet aging in place
 5. Föreslå och diskutera preventiva strategier för att motverka ohälsa, skador och sjukdomar under åldrandet 

Kursinnehåll
 • Åldrandets och vanliga sjukdomstillstånds konsekvenser för äldre personers villkor med ett helhelts- (biopsykosocialt) perspektiv
 • Komplexiteten av samverkande hälsoproblem och funktionsnedsättningar.
 • Begreppet frailty
 • Begreppet aging in place
 • Preventiva strategier för ohälsa, skador och sjukdomar under åldrandet
 • International classification of functioning, disability and health (ICF) som utgångspunkt för beskrivning av funktion och funktionsnedsättning
 • Vanliga bedömningsinstrument


Genomförande

Kursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses av studenter med hälsovetenskaplig grundutbildning med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, delvis utifrån egen sökning, lösande av instuderingsuppgifter, seminarier, föreläsningar och rapportskrivande.

 


Examination
 • Mål 1-4 examineras med en individuell inlämningsuppgift baserad på instuderingsfrågor (Prov 0001, 4,5 hp)
 • Mål 5 examineras med en individuell inlämningsuppgift baserad på självvald ämnesspecifik fördjupning. (Prov 0002, 3,0 hp).

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningÖvrigt
Studiehandledning finns i Fronter två veckor före kursstart. Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Fronter.

Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Dehlin, O. & Hagberg, B. (2000). Gerontologi: Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Natur & Kultur.
Dehlin, O. & Rundgren, Å (2007) Geriatrik. Lund, Studentlitteratur.

Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.
I samråd med examinator söks och väljs litteratur för individuell ämnesspecifik fördjupning

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell inlämningsuppift instuderingsfrågor4.5U G VG
0002Individuell inlämningsuppift instuderingsfrågor3.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.