Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Läs- och skrivmöjligheter för alla, elever i läs- och skrivsvårigheter 15 högskolepoäng

Opportunities for Reading and Writing for All, Pupils in Reading and Writing Difficulties
Avancerad nivå, S7012P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller annan motsvarande examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng och som bedöms som relevant. Språkkrav: Svenska 3.Kursen förutsätter grundläggande kompetens i läs- och skrivinlärning som t. ex. kurserna U0010S (Grundlärarutbildning F-3) eller U0011S (Grundlärarutbildning 4-6) eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter kursens slut skall den studerande ha erövrat

  • fördjupad kunskap om aktuell forskning gällande språk-, läs- och skrivutveckling samt om elever i läs- och skrivsvårigheter,
  • fördjupad kunskap om hur elevers språk-, läs- och skrivutveckling kan kartläggas, stimuleras och följas upp.

Färdighet och förmåga

Efter kursens slut skall den studerande ha erövrat utvecklad förmåga att

  • identifiera och kartlägga elevers behov av stöd samt ge förslag på extra anpassningar och särskilt stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter på individ-, grupp-, skol- och organisationsnivå,
  • beskriva och analysera forskningsbaserade metoder som kan förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursens slut skall den studerande ha erövrat utvecklad förmåga att

  • ur ett specialpedagogiskt perspektiv analysera och kritiskt granska modeller för bedömning och metoder för att åtgärda svårigheter. 

Kursinnehåll

Aktuell forskning om språk-, läs- och skrivutveckling samt om elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Förhållningssätt och metoder för att upptäcka, utreda och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter på individ-, grupp-, skol- och organisationsnivå.

Literacy, det vidgade textbegreppet och digitala verktyg i arbetet med elevers språk- läs- och skrivutveckling. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen ges på halvfart och genomförs som distanskurs via distansöverbryggande teknik. Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och självständiga studier. Nätuppkoppling, webbkamera samt hörlurar och mikrofon är ett krav för deltagande.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Individuella skriftiga och muntliga examinationer både på campus och via lärplattformen Canvas. En fältstudie ingår. 


Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Alatalo, T. (red.) (2019). Läsundervisningens grunder. (2 uppl.) Gleerups.
Bruce, B., Ivarsson, U., Svensson, A-K. & Sventelius, E. (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken. Studentlitteratur.
Cartwright, K.B. (2017). Exekutiva förmågor och läsförståelse. Studentlitteratur.
Elbro, C., Eriksson, J., Fridolfsson, I., Frylmark, A. & Grönvall Fransson, C. (2018). Lära barn att läsa. LegiLexi Stiftelse https://legilexi.org/e-bok/
Hagtvet, B.E., Frost, J., & Refsdsahl, V. (2016). Intensiv läsinlärning. Studentlitteratur.
Myrberg, M. (2007). Dyslexi – en kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2007. Vetenskapsrådet. https://www.dyslexi.org/sites/default/files/vad_sager_forskningen_om_dyslexi_0.pdf
Tjernberg, C. (2018). Processinriktad läs- och skrivundervisning - en väg till inkludering? Liber.

Valbar avhandling i samråd med läraren.
Vetenskapliga artiklar/rapporter.
Material för kartläggning och diagnostisering av språk-, läs- och skrivsvårigheter.
Aktuella styrdokument.

Referenslitteratur
Druid-Glentow, B. (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter: metodisk handbok. Natur och kultur.
Ericson, B. (Red.) (2010). Utredning av läs-och skrivsvårigheter. (3:e upplagan). Studentlitteratur.
Forsling, K., & Tjernberg, C. (Red.) (2020). Skrivundervisningens grunder. Gleerups.
Taube, K., Fredriksson, U., & Olofsson, Å. (2015). Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b34/1555424813359/Kunskapsoeversikt-om-laes-och-skrivundervisning-foer-yngre-elever_VR_2015.pdf

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LitteraturseminarierU G#5.00ObligatoriskH20
0002Muntliga och skriftliga examinationerU G VG5.50ObligatoriskH20
0003Muntlig och skriftlig examination: FältstudieU G VG4.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11