Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medborgarskap, demokrati och legitimitet i moderna samhällen 7,5 högskolepoäng

Citizenship, Democracy and Legitimacy in Modern Societies
Avancerad nivå, S7016N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen med huvudämne i statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Medborgarskap, demokrati och legitimitet är centrala begrepp inom en rad statsvetenskapliga teoribildningar, och dessa utgör grunden för såväl upprättandet av samhällsorganisationer och politiska system som utformandet av politiska mål, beslut och styrmedel. Det övergripande syftet med denna kurs är att belysa och analysera de olika teoretiska ansatser och angreppssätt som omger dessa begrepp, samt deras betydelse för utvecklingen av moderna samhällen genom praktisk politik. 

Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, ha förmåga att: 
• Beskriva, förklara och diskutera, verbalt såväl som skriftligt, olika ansatser och grundantaganden relaterade till begreppen medborgarskap, demokrati, och legitimitet samt deras relevans för den statsvetenskapliga teoribildningen
• Jämföra, diskutera och analysera kopplingar samt motsättningar mellan olika teoretiska ansatser till dessa begrepp
• Självständigt belysa och analysera hinder och möjligheter inom praktisk politik – relaterade till utformandet av policy och styrmedel, upprättandet av storskaliga politiska målsättningar och utvecklingen av samhällen på lång sikt – genom en tillämpning av kursens huvudsakliga teoretiska koncept
• Använda olika demokrati-, medborgarskaps- och legitimitetsteoretiska ansatser som en utgångspunkt för att formulera, strukturera och angripa egna forskningsmässiga problemställningar
• Självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internetbaserade källor
• Självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt tillämpa denna kunskap

Kursinnehåll
Frågor som rör de centrala värdena medborgarskap, demokrati och legitimitet utgör kärnan inom den politiska teoribildningen. Men begreppen och dessas innebörd har också en kraftfull inverkan på utformningen av politiska system och politiska beslut i praktiken, inte minst i avseende på de frågor, möjligheter och problem som aktualiseras av den alltjämt tilltagande moderniseringen och globaliseringen i världen. Under kursen behandlas framförallt olika nutida teorier om demokrati och föredragna modeller för organiseringen av samhället och processen för demokratiskt beslutsfattande. 

Under kursen behandlas följande områden: 
• Hur demokratibegreppet kan definieras och preciseras
• Olika demokratibegrepp och -modeller, framförallt inom ramen för den liberala demokratiteorin, och dessas syn på balansen mellan rättigheter och skyldigheter samt mellan individen och kollektivet
• Hur olika demokratiteoretiska ansatser påverkar uppfattningen om och tolkningen av medborgarskapet, den politiska organiseringen och grundläggande värden i samhället
• Vad legitimitetsbegreppet innebär och hur det påverkar dels demokratiteorin, dels politiska besluts- och implementeringsprocesser i praktiken
• Aktuella debatter om betydelsen av kunskap, deltagande och deliberation i det politiska (demokratiska) beslutsfattandet
• Hur tolkningar av medborgarskaps-, demokrati, och legitimitetsbegreppen har bidragit till att utforma, och utformar, praktisk politik, framförallt i fråga om lösningar på storskaliga kollektiva problem
• Hur konflikter mellan grundläggande värden hanteras, mildras eller undviks i den demokratiska policyprocessen – samt vilka utfall och resultat dessa val av strategier kan leda till.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarieövningar kopplade till kurslitteraturen. Syftet med föreläsningarna är att introducera studenterna till de centrala teman som ingår i kursen och ge exempel på hur olika begrepp och teorier har växt fram samt tolkats.

Syftet med seminarieövningarna är att träna sig på att applicera olika teoretiska koncept på centrala statsvetenskapliga problemställningar, samt diskutera och analysera samhällsfenomen utifrån de huvudsakliga teoretiska angreppssätt som behandlas under kursen. Vidare syftar seminarierna till att öva tillgodogörandet av vetenskapliga artiklar och tillämpningen av dess innehåll; att lära ut och lära av varandra; samt att öva presentationsteknik.

Skriftliga inlämningar ingår som ett komplement till seminariediskussionen. Aktivt deltagande vid varje seminarium är ett krav.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av tre seminarieuppgifter med tillhörande skriftlig inlämning och muntlig presentation. De två första seminarierna motsvarar 25% vardera av slutbetyget, det avslutande seminariet motsvarar 50% av slutbetyget. 

Genom seminarieövningarna examineras kursens samtliga mål: förmåga att redogöra för olika sätt att tolka de centrala statsvetenskapliga begreppen demokrati, medborgarskap och legitimitet, att jämföra och kritiskt granska konkurrerande demokratiteoretiska perspektiv, att analysera demokratins förmåga att möta storskaliga kollektiva problem (exempelvis miljömässiga utmaningar), att självständigt tillämpa teoretiska perspektiv vid politiska studier, att muntligt och skriftligt presentera slutsatser och bakomliggande argument, att konstruktivt bidra vid seminariediskussioner samt förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom kursens ämnesområde.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med S7013N Demokrati och hållbarhet; S7005N; IES362; eller IES366, eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur:

Bernstein, S. 2011. Legitimacy in intergovernmental and non-state global governance. Review of International Political Economy, 18(1): 17-51.

Feeny, D., et al. 1990 The Tragedy of the Commons: Twenty-two Years Later, Human Ecology, 18 (1): 1-17.

Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science, 162: 1243-48.

Jagers, S., Martinsson, J. & Matti, S. 2014. Ecological citizenship: a driver of pro- environmental behaviour? Environmental Politics, 23(3): 434-453.

Jagers, S. & Matti, S. 2020. Miljöpolitikens villkor. Studentlitteratur: Lund

Linde, S. 2018. Communication and Cooperation. A Study of the Relationship Between Political Communication and Large-scale Collective Action. Doktorsavhandling, Luleå: Luleå tekniska universitet,

Matti, S. 2006. The Imagined Environmental Citizen. Exploring the State – Individual Relationship in Swedish Environmental Policy (kap. 3). Licentiatuppsats, Luleå: Luleå tekniska universitet.

Matti, S. 2009. Exploring Public Policy Legitimacy. A Study of Belief-System Correspondence in Swedish Environmental Policy (kap 2.) Doktorsavhandling, Luleå: Luleå tekniska universitet.

Naess, A. 1983. The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary. Inquiry, 16, 95-100.

Nilsson, J. 2015. Local Political Decision-Making: A Case of Rationality or Appropriateness? Local Government Studies, 41(6): 917-936.

Ostrom, E. 2000. Collective action and the evolution of social norms. The Journal of Economic Perspectives: 137-158.

Stern, P.C. 2000. Towards a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues. 56: 407–424.

Van Lange, P. A. M., et al. 2013. The psychology of social dilemmas: A review. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 120(2): 125-141

Ödalen, J. 2011. Efter floden: Klimatmigration och den rika världens skyldigheter. Statsvetenskaplig tidskrift, 111 (1): 140-147.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarieuppgifter, skriftlig och muntlig presentationU G VG *7.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-11-04