Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Offentliga aktörer i arbete 7,5 högskolepoäng

Public Actors at Work
Avancerad nivå, S7017N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen inom samhällsvetenskapliga ämnen


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
De övergripande syftena med kursen är att empiriskt studera och analysera hur politiska beslut, regelsystem och policyprogram implementeras och kontrolleras genom den offentliga förvaltningens arbete, samt vilka överväganden och svårigheter som offentliga aktörer ställs inför i den dagliga verksamheten och ärendehanteringen. Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna såväl muntligt som skriftligt.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren uppvisa:
a)    Förmåga att självständigt och med stöd relevant teoribildning utförligt redogöra för faktisk ärendehandläggning inom den offentlig förvaltning, inklusive de regel-, styrnings-, samt organisationssystem som omger förvaltningens arbete.                                                                    
b)    Förmåga att jämföra, förklara och diskutera förhållandet mellan den offentliga myndigheten och andra, privata såväl som offentliga, aktörer.
c)    Förmåga att självständigt analysera och relatera till arbetsgången inom den offentlig förvaltningen
d)    Förmåga att reflektera över och kritiskt förhålla sig till möjligheterna till ny-, omprövning samt överklagande av offentliga beslut                                                                                                                         
e)    Förmåga att analysera och bedöma konsekvenserna av principiella domstolsavgöranden med anknytning till det offentligrättsliga området
f)    Förmåga att självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor
g)    Förmåga att självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap
h)    Färdigheter inom muntligt såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik

Kursinnehåll
Hur implementeras och kontrolleras politiska beslut, regelsystem och policyprogram i den offentliga förvaltningens verksamhet? Vilka överväganden och svårigheter ställs offentliga aktörer inför i den dagliga verksamheten och ärendehanteringen? Dessa frågor hanteras under kursen i ett övervägande tillämpat perspektiv. Kursen behandlar samt analyserar hur myndigheter och tjänstemän faktiskt arbetar i den svenska, offentliga förvaltningen. Tonvikten i kursen ligger på offentliga aktörers arbete i praktiken, genom att kursdeltagaren självständigt ska följa, analysera och hantera ärendens gång genom den offentliga besluts-och implementeringsapparaten. Kursen innebär därmed en fördjupning i den offentliga förvaltningens arbete såväl som i den offentliga rättens verkningar för att styra, organisera samt reglera detta arbete. Ett centralt inslag i kursen utgörs därmed av studentens möte med praktiker verksamma inom olika utredningsrelevanta fält, framförallt genom gästföreläsningar och praktikers medverkan i examinationsmomenten, och dessas syn på den offentliga verksamheten.

Under kursen behandlas följande områden:
•    Förvaltningspolitik och -organisation
•    Ärendehandläggning och beredning
•    Implementering
•    Offentlig rätt

Genomförande
Undervisningen sker i huvudsak i form av problembaserat lärande, där kursdeltagarna självständigt eller i grupp får arbeta med tillämpade, praktiska fall som redovisas såväl muntligt som skriftligt. Kursens genomförande med fokus på arbete kring praktiska fall förutsätter en integrering av olika samhällsvetenskapliga perspektiv på och teorier kring offentliga aktörers arbete, hämtade från såväl statsvetenskap och rättsvetenskap som sociologi, organisationsteori och nationalekonomi samt möten med yrkesverksamma praktiker inom sagda fält genomgående under kursen.

Examination
Obligatoriska skriftliga och muntliga uppgifter löpande under kursens gång examinerar förmågorna att utförligt redogöra för faktisk ärendehandläggning inom den offentlig förvaltning, inklusive de regel-, styrnings-, samt organisationssystem som omger förvaltningens arbete; att jämföra, förklara och diskutera förhållandet mellan den offentliga myndigheten och andra, privata såväl som offentliga, aktörer; att självständigt analysera och relatera till arbetsgången inom den offentlig förvaltningen; att reflektera över och kritiskt förhålla sig till möjligheterna till ny-, omprövning samt överklagande av offentliga beslut; samt att analysera och bedöma konsekvenserna av principiella domstolsavgöranden med anknytning till det offentligrättsliga området.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteraturen fastställs i samråd med undervisande lärare utifrån de fall som skall studeras under kursens gång.
Referenslitteratur:
Kurslitteraturen för kursen S0032N Offentliga aktörer; styrning, reglering och organisation.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarieövningar & obligatoriska uppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH11
0002Seminarieövningar & obligatoriska uppgifter 2U G VG *3.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14