Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete statsvetenskap, magister, inriktning utredning 15 högskolepoäng

Political Science, Degree project, focus Investigation
Avancerad nivå, S7018N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen omfattande 180 hp i statsvetenskap samt avklarat kurser i statsvetenskap på avancerad nivå omfattande 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs har studenten författat och försvarat en vetenskaplig uppsats där krav ställts på förmåga att självständigt välja och motivera en statsvetenskapligt relevant problemställning med inriktning på offentlig förvaltnings- och utredningsverksamhet. Utifrån denna frågeställning har studenten också självständigt utformat syfte och frågeställningar, samt valt teori, metod och material som väl passar den angripna problemställningen. Vidare har studenten visat förmåga att genomföra en analys och dra slutsatser utifrån ovan nämnda val. Jämfört med uppsatser på kandidatnivå får studenten i högre grad demonstrera sina teoretiska insikter och förmåga att problematisera och strukturera ett forskningsproblem, systematiskt hantera stora mängder material samt att presentera resultaten på ett genomarbetat och övertygande sätt. 

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att: 
• Självständigt formulera och avgränsa en intresseväckande och statsvetenskapligt relevant problemställning som behandlas i en vetenskaplig uppsats, vilket i sin tur kräver förmåga att: 
- tillgodogöra sig avancerade vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet 
- utforma en för problemet lämplig analysram 
- samla in relevant empiri 
- systematiskt hantera stora mängder material 
- tillämpa den valda analysramen för att besvara syfte och frågeställningar 
• skriftligt och muntligt föra en väl sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje 
• genom den egna uppsatsen bidra till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet 
• visa fördjupad kunskap att kunna identifiera, strukturera, analysera samt ge förslag på lösningar av ett förvaltningsproblem 
• försvara och kritiskt granska sin egen och andras uppsatser utifrån kraven på vetenskaplig framställning och gott uppsatsskrivande

Kursinnehåll
Val av vetenskapligt problem, analysram, metod och material specificeras av den studerande i en skriftlig promemoria som diskuteras med handledare och andra studenter vid PM-seminarier. Uppsatsen skrivs enskilt och försvaras vid ett avslutande seminarium där författaren även agerar opponent på andra studenters examensarbeten.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen ges i form av individuell handledning och seminarier. Seminarierna omfattar både promemorior och, avslutningsvis, den vetenskapliga uppsatsen. Efter seminariet ges den studerande tillfälle att förbättra uppsatsen utifrån de synpunkter som framkommit. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av examensarbetet och aktivt deltagande vid ett antal uppsatsseminarier där studenten både agerar författare och opponent. Vid seminarierna examineras förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbetens förtjänster och brister, liksom skriftlig och muntlig presentationsförmåga. Examensarbetet examinerar studentens förmåga att självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt problem inom huvudområdet statsvetenskap med inriktning utredning; förmågan att utforma en för det valda problemet lämplig analysram, liksom förmågan att tillämpa analysramen för att besvara syfte och frågeställningar. Examensarbetet examinerar även förmågan att tillgodogöra sig avancerade vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet samt färdigheten att systematiskt hantera stora mängder material, att föra en sammanhållen och övertygande argumentation, samt förmågan att bidra till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet. 

För godkänt på kursen krävs, förutom den vetenskapliga uppsatsen, deltagande i obligatoriska seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.  


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekengren, A-M. & J. Hinnfors (senaste upplagan) Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
Övrig litteratur bestäms i samverkan med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G VG *1.50ObligatoriskH11
0002ExamensarbeteU G VG *13.50ObligatoriskH11Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16