Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Integration och marginalisering i samhället; Genus, generation, klass och etnicitet 7,5 högskolepoäng

Integration and marginalization in society; Gender, generation, class and ethnicity
Avancerad nivå, S7019A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt ämne.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande;

  • Känna till olika etablerade teoretiska perspektiv på social, kulturell och ekonomisk integration respektive marginalisering.
  • Identifiera olika aspekter av identitetsskapande utifrån klass, genus, generation och etnicitet, relaterat till de sociala processer som integrerar eller marginaliserar människor i samhället.
  • Kopplingar mellan olika sociala och kulturella kategorier som klass, genus, generation och etnicitet relaterat till de sociala processer som integrerar eller marginaliserar människor i samhället.
  • Kunna utföra olika typer av analyser där teoretiska begrepp tillämpas på olika samhälleliga sammanhang där olika integrations och marginaliseringsprocesser förekommer, exempelvis arbetsmarknad/arbetsliv, boende, hälsa, politisk representation och miljö.

Kursinnehåll
Kursen behandlar teorier och sociala, kulturella och ekonomiska processer vars konsekvenser leder till integration eller marginalisering vid identitetssskapande i samhället. Särskild vikt läggs vid den betydelse som social klass, genus, etnicitet och generationstillhörighet har i detta avseende. Denna tematik tillämpas på globala såväl som på regionala och lokala samhällen.

Genomförande
Litteraturen kommer att behandlas med föreläsningar och seminarier. Ett seminarium är examinerande där studenten presenterar ett valbart teoretiskt tema. Utöver detta examineras skriftligt med ett paper där teoretiska perspektiv tillämpas på konkreta och förekommande problem.

Examination
Seminarium 2,5 hp
Individuell inlämningsuppgift 5,0 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetslivsanknytning;
Analyser av vad som sker konkret i verkligheten i förekommande fall, exempelvis social klass och boendesegregation, genus och etnicitet relaterat till arbetsmarknad, ungdomar, utbildning och övergången till ett arbetsliv.

Examinator
Leif Berglund

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bradley, Harriet (2016). Fractured identities: changing patterns of inequality. Second edition. Cambridge: Polity press.
Côte, James E. (2000). Arrested adulthood: the changing nature of maturity and identity. New York: New York University Press.
Hall, Stuart (1992). The question of cultural identity. Artikel i Modernity and its futures, ed: Hall S, Held D, and McGrew T. Cambridge: Polity Press.
Standing, Guy (2013). Prekariatet: den nya farliga klassen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminariumU G#2.50ObligatoriskV12
0002Individuell inlämningsluppgiftU G VG *5.00ObligatoriskV12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola, utbildningsledare 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04