Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, master hälsovetenskap, inriktning sjukgymnastik 15 Högskolepoäng

Degree Project, Mster in Health Science, Specialization Pshysiotherapy
Avancerad nivå, S7021H
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygsskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Vetenskaplig metod, avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande samt godkänt examensarbete 15 hp på magisternivå (A1E) i sjukgymnastik.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten självständigt under handledning ha genomfört ett examensarbete i arbetsterapi på avancerad nivå (inom ramarna för kursfordringarna och i samband med detta visat:
 • Förmåga att utarbeta en adekvat tidsplanering där disponering av tidsramar och arbetsuppgifter för genomförandet av examensarbetet beskrivs.
 • Brett kunnande i ämnet sjukgymnastik samt väsentligt fördjupade kunskaper inom och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom valt delområde i ämnet 
 • Förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera relevanta problem och frågeställningar, planera samt med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat projektarbete.
 • Fördjupad kunskap och förmåga i att syntetisera, diskutera och kritiskt värdera resultat och dess bidrag till kunskapsutveckling inom ämne, profession och samhälle. 
 • Fördjupad metodkunskap i ämnet
 • Förmåga att framställa en vetenskaplig rapport över sitt examensarbete enligt inom området internationellt gängse struktur och kvalitet så att en fördjupad logisk och kommunikativ struktur avspeglas
 • Förmåga att identifiera sitt framtida behov av kunskapsutveckling)
 • Fördjupad kunskap och förmåga att diskutera och göra bedömningar utifrån etiska, vetenskapliga och samhälleliga perspektiv samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 
 • Fördjupad förmåga att muntligt redogöra för, motivera, försvara och diskutera examensarbetet utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik, etik, sjukgymnastik och närliggande ämnesområde i enlighet med praxis för ventilering av vetenskapliga studier.
 • Fördjupad förmåga att muntligt klart opponera och diskutera ett annat examensarbete utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik, etik, sjukgymnastik och närliggande ämnesområde i enlighet med praxis för ventilering av vetenskapliga studier

Kursinnehåll
 • Utformning av projektplan
 • Genomförande av projektarbete och lösning eller bearbetning av det problem som formulerats
 • Utformning av vetenskaplig rapport enligt gängse internationell utformningsmall inom ämnet
 • Försvar av eget examensarbete
 • Kritiskt granskning och opposition på ett annat examensarbete i kursen

Genomförande
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Studenten arbetar individuellt. Under kursen följer studenten forskningsprocessen genom att bearbeta litteratur och artiklar, samla in och analysera data för att kunna skrivas fram en vetenskaplig uppsats. Kursens innehåll bearbetas genom föreläsningar, handledning, metodövningar, muntliga och skriftliga presentationer för studenter och lärare samt muntliga diskussioner vid seminarier. I kursen ingår även två examinationstillfällen med opponent- och respondentskap.

Kurskrav är närvaro och ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier där studenten fungerar som opponent eller respondent, men även vid ytterligare seminarier samt utarbetande av tidsplan för examensarbetet.

Examination
Samtliga mål examineras genom skriftlig uppsats, dess försvar vid ett seminarium samt opposition på en annan uppsats (Prov 0001, 15 hp).
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

För godkänt betyg på kurs krävs även e-publicering av uppsatsen enligt LTU:s anvisningar

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Carter, R Ed (2010) Rehabilitation Research Principles And Applications Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781437708400
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom Hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.
Friberg, F. (2006) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (litteraturuppsatser).
Trost, J. (2007) Enkätboken, Studentlitteratur.

Egen sökt litteratur beroende på examensarbetets problemområde

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18