KURSPLAN

Sjukgymnastik: Ortopedisk manuell terapi columna I 15 Högskolepoäng

Physical Therapy: Orthopaedic Manual Therapy Columna I
Avancerad nivå, S7024H
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Legitimerad sjukgymnast. Yrkesexamen i sjukgymnastik om 180 hp eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten för personer med besvär i SI-led, länd och bröstrygg kunna:

  1. Med ett kliniskt resonemang genomföra adekvat sjukgymnastisk undersökning och behandling vid funktionsnedsättning, med utgångspunkt i funktionell anatomi, smärtfysiologi och med ett biopsykosocialt synsätt på personen.
  2. Utifrån medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet analysera och värdera undersökningsfynd och därigenom, välja, planera, genomföra och utvärdera adekvat behandling.
  3. Utifrån ett evidensbaserat synsätt redogöra för adekvata undersöknings- och behandlingsinsatser.
  4. Redogöra för det teoretiska innehållet i kursen.
  5. Förklara och jämföra avvikande rörelsekvaliteter i termer av motorisk kontroll och inlärning.

    Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  6. Analysera en evidensbaserad litteratursammanställning och självständigt genomföra en mindre litteratursammanställning.
  7. Studenter ska redogöra för och analysera begreppet Förbättringskunskap (FoU-arbete).
  8. Studenten ska redogöra för sin akademiska och professions-kunskap i en portfolio och göra en karriärplanering.

Kursinnehåll
Praktisk färdighetsträning i sjukgymnastiska metoder för undersökning, funktionsbedömning och behandling av personer med besvär i SI-led, ländrygg och bröstrygg.

I kursen ingår föreläsningar och individuella uppgifter i funktionell biomekanik, anatomi, smärtfysiologi och kliniskt resonemang och vetenskaplig metod.
Betydelsen av rörelse, fysisk aktivitet och andra faktorer som är viktiga för hälsa och tillfrisknande avhandlas under lektioner och i eget arbete.

Genom teoretiska studier ska termen Kliniskt resonemang analyseras och diskuteras.

Motorisk kontroll och inlärning studeras med avseende på dysfunktioner i SI-led, ländrygg och bröstrygg.
Studenterna ska analysera och diskutera evidenssammanställning och metodik. Därefter ska en kortfattad evidenssammanställning skapas.

Studenter ska genomföra ett förbättringsarbete och därigenom kunna redogöra och analysera för Förbättringskunskap (FoU-kunskap, utvecklingsarbete).

Studenterna ska skapa en portfolio med ingående kompetensbeskrivning och CV och utifrån dessa göra en karriärplanering.

Genomförande
Lärandet i kursen sker genom lektioner på schemalagda kursträffarna i Luleå där teori och handledda metodövningar integreras. Vidare sker ett självständigt arbete eller i grupp, såväl med litteraturstudier, studieuppgifter som i patientarbete regelmässigt under kursen gång. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

Examination
Mål 1, 2 och 3 examineras dels genom skriftlig, praktisk tentamen och genom praktiskt arbete med personer med besvär (prov 0001, 5hp. U, G, VG).
Mål 3 och 4 examineras dels genom en skriftlig tentamen (prov 0002, 3hp. U, G, VG).
Mål 5 examineras genom seminarie och skriftlig rapport (prov 0003, 1hp. U, G).
Mål 6 examineras genom seminarier och skriftlig rapporter (prov 0004, 3hp. U, G, VG).
Mål 7 examineras genom seminarie och skriftlig rapport (prov 0005, 2hp. U, G, VG).
Mål 8 examineras genom skriftlig rapport (prov 0006, 1hp. U,G).
Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R Ed (2011). Rehabilitation Research Principles And Applications. Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781437708400.
Comerford, M. (2012) Kinetic Control The Management of Uncontrolled Movement Churchill-Livingstone Elsevier, Marrickville, NSW, Australien. ISBN: 9780729539074.
Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Spine 6th (?) Edition. Norli förlag, Norge,ISBN 9780011992020.
Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume III, The Spine. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritanien. ISBN: 978-0702029592.
Petty, N. (ed.) (2011), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4’ed. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702029905.
Michael Shacklock (2005) Clinical Neurodynamics: A new System of Musculoskeletal Treatment — includes CD-ROM. Elsevier, Oxford, Storbritannien. ISBN: 9780750654562.
Norrbrink Cecilia (2010) Om smärta Studentlitteratur AB, Sverige ISBN: 9789144056616 eller motsvarande.

Lämplig Anatomi och fysiologi-bok

Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig praktisk examination Metod SI-led/länd o bröstrygg5.0U G VG
0002Digital tentamen Medicinsk vetenskap3.0U G VG
0003Rapport med seminarium Motorisk kontroll1.0U G#
0004Rapporter med seminarium Metodik Evidens3.0U G VG
0005Rapport med seminarium Förbättringskunskap2.0U G VG
0006Rapport Portfolio1.0U G#