Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi, Ortopediskt manuell terapi, Fördjupning Columna och extremiteter I 15 högskolepoäng

Physical Therapy: Specialization in Orthopedic Manual Therapy Columna and extremities I
Avancerad nivå, S7026H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi, Sjukgymnastik

Behörighet

Studenten ska ha fördjupande metodkunskaper i såväl sjukgymnastik undersökning som evidensbaserad behandling i ett biopsykosocialt perspektiv för personer med besvär från: extremiteter (S7018H), länd- bröstrygg och SI-led (S7013H/S7024H) samt cervikal och CTÖ (S7023H). Studenten ska ha fördjupande metodkunskaper inom såväl kvalitativ som kvantitativ vetenskapliga metodkunskaper i sjukgymnastik (S7022H), samt evidensbaserad metod (S7013H/ S7024H) och SSED (S7023H).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten med ett biopsykosocialt synsätt på personer med besvär i SI-led, länd, bröstrygg och nedre extremitet kunna:  
 1. Utifrån ett kliniskt resonemang med begränsad information genomföra en adekvat fördjupad fysioterapeutisk undersökning och behandling vid funktionsnedsättning, med utgångspunkt i funktionell anatomi och smärtfysiologi.
 2. Utifrån ett evidensbaserat synsätt redogöra för adekvata undersöknings- och behandlingsinsatser.
 3. Diskutera undersökningen och behandlingens tillämplighet utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
 4. Förklara det teoretiska innehållet i kursen.
 5. Analysera avvikande rörelsekvaliteter i termer av motorisk kontroll och inlärning.
 6. Redogöra för neuromuskuloskeletala besvär utifrån ett samhälls- och genusperspektiv.
 7. Studenten ska kunna redogöra för tillämpliga kunskaper inom angränsade ämnesområde.
 8. Teoretiskt kunna redogöra för och applicera de statistiska metoderna: multipel regression och tre-gruppsanalys.
 9. Teoretiskt känna till och tolka: ANCOVA och repeterad measures ANOVA.
 10. Teoretiskt kunna redogöra för och applicera grundläggande epidemiologiska termer.
 11. Fungera som fysioterapeutisk kunskapsbärare genom att teoretiskt och praktiskt omsätta och tillämpa sina kunskaper i vetenskaplig metod inom ämnet fysioterapi.

Kursinnehåll
 • I kursen ingår föreläsningar och individuella uppgifter i funktionell biomekanik, anatomi, smärtfysiologi och kliniskt resonemang och vetenskaplig metod.
 • Metodlektioner i fysioterapeutisk undersökning och behandling inom området ortopedisk manuell terapi.
 • Samhällsaspekter på neuromuskuloskeletala besvär.
 • Genusaspekter på neuromuskuloskeletala besvär.
 • Randtjänstgöring inom relevant område.
 • Statistiska metoder Multipel regression, ANOVA, ANCOVA, repeated measures ANOVA.
 • Epidemiologi (odds, odds kvot, incidens, incidens kvot, censorerade data)
 • Bihandledare på examensarbete på kandidat-nivå

Genomförande
Lärandet i kursen sker genom lektioner på schemalagda kursträffarna i Luleå där teori och handledda metodövningar integreras. Föreläsningar och seminarier på distans förekommer med obligatorisk närvaro. Vidare sker i kursen självständigt arbete eller i grupp, med såväl instuderingsfrågor, litteraturstudier, studieuppgifter som patientarbete. Inom alla moment och undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning. Tjänstgöring inom för utbildningen relevant område. Laborationer statistisk metod med rapportskrivning. Obligatoriskt är medverkan som bihandledare på kandidatuppsats fysioterapi.

Examination
Mål 1, 2 och 3 examineras dels genom skriftlig, praktisk tentamen och genom praktiskt arbete med personer med besvär (prov 0001, 5hp. U, G, VG och prov 0003 U, G). Mål 1-6 examineras dels genom en skriftlig tentamen (prov 0002, 3hp. U, G, VG). Mål 7 examineras genom rapport (prov 4, 1hp U, G). Mål 8, 9 och 10 examineras genom instuderingsfrågor och laborationsrapport (prov 0005, 4 hp. U, G, VG). Mål 11 examineras genom att studenten har fungerat som bihandledare till ett examensarbete på kandidat-nivå från PM till färdigt arbete (prov 0006, 1 hp. U, G). Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Peter Michaelson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
.* Carter, R Ed (2016). Rehabilitation Research Principles And Applications. Elsevier Health Sciences 5th ed. ISBN: 1455759791
* Petty, N. (ed.) (2011), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4’ed. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702029905
* Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Spine 6th (?) Edition. Norli förlag, Norge,ISBN 9780011992020.
* Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - Volume III: Traction Manipulation of the extremities and Spine. Norli förlag, Norge,ISBN: 9788270540709.
* Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Extremities 8th Edition. Norli förlag, Norge, ISBN-10: 8270542016
* Sahrmann S. (2011) Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spine. Elsevier, Missouri USA
* Sahrmann S. (2002) Diagnosis and treatment of movement impairement syndromes. Elsevier, Missouri USA.
* Kosek, E, Lampa J, Nisell R. (2016) Smärta och inflammation. Studentlitteratur. ISBN: 9789144056357
* Kendall, F (2010). Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain. Lippincott Williams and Wilkins, 2010.
* Jull G, Moore A, Falla D. (2015) Grieve’s modern musculoskeletal physiotherapy. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702051524
* Brukner, P, Clarsen B, Cook J, Cools A, Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine: Injuries Volume 1

Referenslitteratur
* Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume II, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.
* Kapandji, A. (2007). Physiology of the joints, Volume I, Upper Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.
Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume III, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.

* Litteratur har använts i tidigare kurser
Lämplig Anatomi och fysiologi¬bok

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig praktisk examinationU G VG *5.00ObligatoriskH14
0002Digital tentamen Med vetU G VG *3.00ObligatoriskH14
0003Auskultation sg undersökning och behandlU G#1.00ObligatoriskH14
0004Randtjänstgöring med rapportU G#1.00ObligatoriskH14
0005Instuderingsfrågor och laborationsrapportU G VG *4.00ObligatoriskH14
0006Biträdande handledare Kandidat-uppsatsU G#1.00ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-13

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14